Oppsigelse – økte krav fra arbeidsgiver medfører oppsigelse

Oppdatert: 27.09.2018 Emner: , ,
En mann med anstrengt ansiktsutrykk

Arbeidsgiveres misnøye med ansattes prestasjoner er en stadig vanligere oppsigelsesgrunn. Det stilles strenge krav til arbeidsgiverens bevis for at en ansatt gjør en for dårlig jobb.

Mangelfulle arbeidsutførelse kan gi grunnlag for oppsigelse. Den ansattes arbeidsutførelse skal vurderes opp mot de kravene som gjelder for den aktuelle stillingen.

Arbeidsprestasjonen må imidlertid ligge betydelig under det som arbeidsgiver bør kunne forvente, uten at det kan oppstilles noe krav om at arbeidsprestasjonen skal være vesentlig mangelfull, før oppsigelse kan anvendes.

Det er arbeidsgiveren som må bevise at prestasjonen ligger utenfor et normalt prestasjonsnivå.   Prestasjonssvikten må som hovedregel ha vist seg over tid, og må ha vedvart til tross for rimelig veiledning og opplæring fra arbeidsgiveren. Arbeidstakeren bør dessuten ha fått klare tilbakemeldinger og rimelig mulighet til å forbedre seg.

Et minimumskrav vil være at arbeidsgiverens krav er kommunisert på en klar og tydelig måte, slik at arbeidstakeren må forstå at den manglende arbeidsprestasjonen kan få konsekvenser for arbeidsforholdet. I tillegg må arbeidstakeren være gitt en tilstrekkelig mulighet til å nå kravene.

Krav til arbeidsgivere ved oppsigelse

Arbeidsmiljøloven krever at arbeidsgivere skal tilrettelegge for de ansattes faglige og personlige utvikling. Arbeidsgivere kan dermed ikke uten videre si opp ansatte med den begrunnelse at de ikke er faglig oppdatert. Arbeidsgiveren har et stort ansvar for å gi nødvendig opplæring. Det betyr at arbeidsgiveren for eksempel skal sørge for at ansatte mestrer nye systemer og rutiner.

En sjanse til?

Hvis det viser seg at arbeidstakerens manglende prestasjoner er situasjonsbetinget, og ikke et mønster eller en varig tendens, kan arbeidsgiveren være forpliktet til å gi den ansatte en sjanse til.

Når dårlige prestasjoner er resultatet av en spesiell situasjon, vil en oppsigelse ofte bli regnet som usaklig. I oppsigelsessaker har arbeidsgiveren plikt til å vurdere den enkeltes situasjon. For eksempel må arbeidsgiveren vise større toleranse for prestasjonssvikt hos en eldre arbeidstaker med lang fartstid, enn for tilsvarende svikt hos yngre arbeidstakere.

Hvis svikten i arbeidstakerens prestasjoner skyldes rusmisbruk, er det viktig å være klar over at mange bedrifter har inngått en såkalt AKAN-avtale. En AKAN-avtale forplikter arbeidsgiveren til å følge opp arbeidstakere med rusproblemer. Hvis bedriften har en slik avtale, kan arbeidsgiveren ikke uten videre si opp en ansatt som presterer dårlig på grunn av rusmisbruk.

Oppsigelse på grunn av sviktende prestasjoner eller andre forhold på arbeidstakers side, gir arbeidstakeren rett til å kreve forhandlinger med arbeidsgiver. Arbeidstakeren kan om nødvendig bringe saken inn for retten.

Les mer: Tøft arbeidsliv skaper tvister

Du finner advokater med kompetanse på arbeidsrett på «Finn advokat».

Del denne artikkelen: