Oppsigelse

Innhold

Kan man si opp jobben i ulønnet permisjon?

21. sep 2021 · spørsmål

Kan man si opp jobben i ulønnet permisjon?

Les mer

Hvilken oppsigelsesdato gjelder?

17. sep 2021 · spørsmål

Jeg står muligens foran en oppsigelse hos nåværende arbeidsgiver. Jeg er per nå i prøvetid, men i kontrakten er det spesifisert 1 mnd oppsigelsestid. Rett etter spesifisert oppsigelsestid står det "fra dato til dato. For øvrig gjelder Arbeidsmiljøloven....". Jeg har snakket med min overordnede som mener at oppsigelsen gjelder fra 1. i neste måned, men jeg stusser veldig på "fra dato til dato" som er skrevet i kontrakten. Hva gjelder her?

Les mer

Arbeidsgiver forsøker å fri seg fra lønnsplikten i oppsigelsestiden

14. sep 2021 · spørsmål

Jeg hadde søkt permisjon uten lønn for å besøk graven til min mor og faren fra avdelingsleder min. Hun sendte meg svar for seint, etter at billett var bestilt, om at det ikke gikk men jeg reiste.

Hun kommer med usanne uttalelser om at jeg er farlig på jobb og jeg ble presset på masse ting. Jeg måtte si opp jobben. Jeg spurte om oppsigelsestid og hun vil ikke gi det men hun sletta arbeidsplanen min og jeg har ikke signert vaktene mine som jeg har krav på.

Hva sier loven om dette her og hva jeg har krav på?

Les mer

Lønn i oppsigelsestiden

02. sep 2021 · spørsmål

Min samboer har vært permittert siden starten av pandemien. Nå løper permisjonstiden ut i slutten av september (blir ikke forlenget av regjeringen), og arbeidsgiver har bedt samboeren min si opp jobben da de ikke har arbeid til han. For oss føles det som om arbeidsgiver ikke vil betale lønn ut oppsigelsestiden og at dette er en «lettvint» løsning for dem. Hva bør min samboer gjøre i denne situasjonen? Har arbeidsgiver lov til dette eller kan vi kreve at de betaler full lønn ut oppsigelsestiden?

Les mer

Mistet vakter etter drøftelsesmøte

31. aug 2021 · spørsmål

Arbeidsgiver vurderer oppsigelse av arbeidsforhold til en ansatt. Før drøftelsesmøte har arbeidsgiver fratatt alle vakter fra den ansatte i inneværende måned, og ikke satt opp noen nye vakter for den ansatte i neste måned. Den ansatte har en måned oppsigelsestid, fra den første i neste måned. Er det greit at den ansatte er fratatt alle vakter? Den ansatte har ikke mottatt oppsigelse, kun deltatt i drøftelsesmøte og venter på «svar» om hva som skjer videre. Dette har store konsekvenser for lønna.

Les mer

Bedrift vurderer å si opp sykemeldt ansatt

31. aug 2021 · spørsmål

Er ansatt i en stor bedrift med sikkert 200 ansatte. Jeg opplever å være godt likt i jobben. Har vært sykemeldt siden 1. jan 2021. Nå kommer det frem at arbeidsgiver har fortalt en nær kollega av meg at jeg vurderes sagt opp om jeg ikke er tilbake i 100 prosent når sykepengene avsluttes. Trusselen om oppsigelse er gjengitt av min kollega og sendt til meg som et slags referat av «hva arbeidsgiver egentlig tenker». Er dette lovlig opptreden av en arbeidsgiver ? Og kan jeg sies opp tross behandling?

Les mer

Sykemeldt i oppsigelsesperiode

17. aug 2021 · spørsmål

03/08/21 får vi oppsigelse fordi ansatte skal starte på heltidstudie fra 17/08/21. Oppsigelsestid er 3 måneder, men det er ok å la ansatt gå for å starte studie 17/08. Ansatte har vært sykemeldt en stund og siste sykemelding er frem til 31/08/21. Blir oppsigelsestid frem til 17/08? NAV vil utbetale frem til 31/08 (sykemelding) eller frem til 16/08 (start av skole) eller frem til 03/08/21 når oppsigelsesperiode starter og arbeidsgiver må betale oppsigelsesperiode frem til studie starter?

Les mer

Når kan arbeidsavtalen sies opp?

21. jun 2021 · spørsmål

Jeg jobber i et privat selskap, og jeg har i arbeidsavtalen en "lock-in" en periode som sier (kontrakt på engelsk): if the employement agreement is terminated before 30.03.2022....", er mitt økonomiske insentiv tapt. Jeg vil gjerne vite hva "terminated before 30.03.2022" betyr. Er 30.03.2022 den siste dagen i selskapet (etter 3-måneders oppsigelsestid) eller oppsigelsesdagen (før 3-måneders oppsigelsestid).

Les mer

Si opp jobb som ekstrahjelp

25. mai 2021 · spørsmål

Jeg søkte jobb hos en butikk som søkte faste deltidsstillinger. Første arbeidsdag ble jeg kun tilbudt en ekstrahjelpkontrakt, men valgte å akseptere denne. Jeg har senere fått tilbud om stilling i en annen butikk, som fast deltidsansatt. I arbeidskontrakten står det «Arbeidsforholdet tiltres ved oppdragets start og avsluttes uten varsel eller oppsigelse». Har jeg muligheten til å slutte på dagen? Jeg har blitt tildelt vakter, men har ikke fått muligheten til å takke ja/nei på de.

Les mer

Regler for oppsigelse

07. mai 2021 · spørsmål

Hva rettigheter har jeg når de kommer til oppsigelse? Har jobbet 2 år som lærling og snart 2 år som ferdigutdannet på samme sted. Er de noe jeg kan gjøre for å gjøre min situasjon bedre?

Les mer

Oppsigelse – økte krav fra arbeidsgiver medfører oppsigelse

21. aug 2015 · artikkel

Mangelfulle arbeidsutførelse kan gi grunnlag for oppsigelse. Den ansattes arbeidsutførelse skal vurderes opp mot de kravene som gjelder for den aktuelle stillingen. Arbeidsprestasjonen må imidlertid ligge betydelig under det som arbeidsgiver bør kunne forvente, uten at det kan oppstilles noe krav om at arbeidsprestasjonen skal være vesentlig mangelfull, før oppsigelse kan anvendes. Det er arbeidsgiveren […]
Les mer

Oppsigelse – Tøft arbeidsliv og oppsigelser skaper tvister

19. aug 2015 · artikkel

Arbeidsmiljøloven sier at en arbeidstaker eller en gruppe av arbeidstakere bare kan sies opp hvis oppsigelsene er saklig begrunnet i virksomhetens, arbeidsgiverens eller arbeidstakerens forhold. Mange av tvistene i arbeidslivet gjelder spørsmål om en oppsigelse er saklig begrunnet. Når en oppsigelse begrunnes i forhold på arbeidstakerens side, kan årsaken for eksempel være at arbeidstakeren har vært beruset på […]
Les mer

Oppsigelse- mange brudd på reglene for oppsigelse

13. aug 2015 · artikkel

Det første eksempelet er at arbeidsgiveren sender en oppsigelse uten å ha drøftet saken med arbeidstakeren på forhånd.  Når en domstol skal vurdere om en oppsigelse er saklig eller ikke, kan en uriktig saksbehandling være avgjørende. I denne sammenheng er det viktig å påpeke at det er arbeidsgiveren som har bevisbyrden for at det foreligger […]
Les mer

Nedbemanning – strenge krav ved nedbemanning

05. aug 2015 · artikkel

Det er arbeidsgiver som bestemmer hvordan en virksomhet skal organiseres og drives. Dersom arbeidsgiveren planlegger å gjennomføre en nedbemanning, stiller imidlertid arbeidsmiljøloven krav til blant annet saksbehandlingen, herunder krav om informasjon og drøfting. Generelle krav om informasjon og drøfting I henhold til bestemmelser i arbeidsmiljøloven om ivaretakelse av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, samt generelle regler […]
Les mer