Samlivsbrudd – flytting uten avtale ved samlivsbrudd

Ektefellers økonomiske fellesskap opphører først når det økonomiske oppgjøret mellom dem er gjennomført. Det betyr at begge parter fortsatt står ansvarlig for å betale lån på felles bolig, strøm, telefon og kommunale avgifter, selv om den ene av ektefellene har flyttet ut. Det samme gjelder i praksis for samboere som for eksempel eier bolig sammen og står felles ansvarlig for utgifter i forbindelse med boligen.

Det økonomiske oppgjøret mellom ektefeller eller samboere tar utgangspunkt i hvilke verdier og hvilken gjeld dere hadde da en av dere flyttet ut. Dette betyr at hvis en dere for eksempel tar opp lån eller anskaffer verdier etter at dere flyttet fra hverandre, skal dette holdes utenfor oppgjøret. Hvis det går lang tid fra en av dere flytter ut til dere gjennomfører det økonomiske oppgjøret, kan det bli svært arbeidskrevende både å rekonstruere fordelingen av verdier og gjeld på det tidspunktet samlivet opphørte, og å lage et riktig regnskap for perioden fra samlivsbruddet til det endelige oppgjøret.

Lag en fullstendig avtale ved samlivsbrudd

Rådet fra advokater med erfaring i familierett er å lage en avtale om fordeling av utgifter for perioden frem til det økonomiske oppgjøret er gjennomført. En ryddig avtale kan både dempe konflikter og beskytte dere mot problemer i forhold til kreditorer.

Avtalen bør inneholde fordeling av utgifter til nedbetaling av felles lån, renter, husleie eller fellesutgifter, kommunale avgifter, forsikring, strøm, telefon og andre løpende utgifter i tilknytning til det dere eier sammen.

Det oppstår ofte vanskeligheter vis à vis kreditorer fordi den som blir boende i felles bolig, ikke har mulighet til å betale en regningsbunke som tidligere ble fordelt på to personer.

Betaling av husleie ved samlivsbrudd

Den som flytter ut, kan kreve husleie av den som blir boende i en felles bolig. Loven gir anledning til å kreve markedsleie. Husleien løper i utgangspunktet fra det tidspunkt den som har flyttet ut stiller krav om betaling av leie. I enkelte situasjoner kan den som blir boende igjen, få en viss tid til å områ seg, for eksempel hvis han eller hun har vært hjemme med omsorg for barn og trenger tid for å skaffe seg jobb.   Husleiekrav har ikke tilbakevirkende kraft. Det betyr at hvis den som flytter ut, lar det gå en stund før han eller hun sender et krav om husleie, har han eller hun tapt retten til husleie for perioden fra samlivsbruddet frem til kravet ligger på bordet.   Hvis dere eier en bolig sammen, kan den som flytter ut kun kreve husleie tilsvarende sin egen eierandel.

Samvær med barn etter samlivsbrudd

Hvis dere har felles barn, råder advokater med erfaring i familierett dere til å avtale gode og varige løsninger for barna før en av dere flytter ut.  Dette er viktig både av hensyn til barna og fordi den ordningen dere praktiserer i tiden etter et samlivsbrudd, kan få betydning for den endelige samværsavtalen. Hvis det skulle komme til rettssak om barnefordeling, kan den løsningen dere velger få betydning for rettens vurderinger.

Du finner advokater med kompetanse på samliv og samlivsbrudd på «Finn advokat».

Del denne artikkelen: