Arvet bolig ble overført til søster for å unndra gjeldsordning

Publisert: 16.10.2023

Jeg skulle ha arvet en bolig i 2016. Boligen ble overført til min søster direkte fra dødsboet, fordi jeg forventet gjeldsordning og var redd for at jeg skulle miste den. Boligen er brukt av meg selv om den er oppført på min søster. Gjeldsordningen kom på plass i 2017 og løper enda. Er dette ulovlig og hva vil skje om det blir oppdaget?

Svar:

Utgangspunktet er at en søknad om gjeldsordning skal være korrekt når det gjelder alle økonomiske forhold. Gjeldsordningslovens utgangpunkt er at åpning av gjeldsforhandling skal nektes dersom omstendighetene ved gjeldsstiftelsen eller skyldnerens senere disposisjoner klart tyder på at denne på illojal måte har innrettet seg med sikte på å oppnå gjeldsordning, eller skyldneren forsettlig eller grovt uaktsomt har gitt feilaktige eller villedende opplysninger til namsmyndighetene om forhold av vesentlig betydning for saken.

Basert på det som du skriver, så kan det fremstå som om du har holdt tilbake opplysninger for namsmannen og for kreditorene. Boligens verdi kan ha betydning for vurderingen av om forholdet skal regnes som "av vesentlig betydning". Jeg vil imidlertid tro at de fleste boliger har en verdi som innebærer at din beskrivelse tilsier at du ikke skulle fått åpnet for gjeldsforhandlinger. Uansett fremstår fortielsen av forholdet som "støtende for andre skyldnere og samfunnet forøvrig". Det kan også være flere grunnlag som tilsier at du ikke skulle hatt åpnet for gjeldsforhandlinger.

Slik situasjonen er nå, så kan dine kreditorer kreve opphevelse av gjeldsordningen basert på et grunnlag om at "skyldneren har gjort seg skyldig i uredelighet eller grovt har tilsidesatt sine plikter etter gjeldsordningen". Kreditorene kan eventuelt også kreve gjeldsordningen opphevet på et "ulovfestet" grunnlag, basert på betraktninger omkring bristende forutsetninger, svik, osv.

Du kan eventuelt selv be om endring av gjeldsordninger slik at boligen inngår i gjeldsordningen og slik at vilkårene endres på en måte som gjør at "balansen" gjenopprettes. Jeg er imidlertid ganske sikker på at kreditorene vil kreve gjeldsordningen opphevet dersom du, som du er forpliktet til, forklarer sannheten omkring boligen og arven.

Med vennlig hilsen, advokat Christian Grahl-Madsen

Del denne artikkelen: