Far til barnet velger å stå uten skattbar inntekt for å ikke betale barnebidrag

Publisert: 16.10.2023

Hvilke muligheter har man når den som betaler bidrag velger å stå uten skattbar inntekt og heller leve av formue for å slippe å betale bidrag? Hvis det var bidragsmottaker og eneforsørger som sto uten skattbar inntekt men hadde formue, så ville vedkommende uansett brukt av formuen for å sørge for at barnet hadde det det trengte, så hvorfor er det lov for den som betaler bidrag å vri seg unna sitt ansvar? Kan vedkommende saksøkes for omsorgssvikt?

Svar:

Inntekten til den som betaler bidrag skal fastsettes etter skjønn dersom en eller begge foreldrene ikke legger fram etterspurt dokumentasjon, eller dersom det er grunn til å tro at forelderen holder tilbake opplysninger som kan ha betydning for bidragsavgjørelsen. Regelen skal minske faren for at foreldrene forsinker saken ved ikke å framskaffe nødvendig dokumentasjon, eller forsøker å fortie inntekter.

Har NAV konkrete indikasjoner på at en av foreldrene bevisst unnlater å medvirke til forberedelse av saken, eller gir ufullstendige opplysninger, kan unntaksregelen benyttes. Opplysninger fra den andre forelderen eller fra registre som arbeids- og velferdsetaten har tilgang til, kan danne grunnlag for anvendelse av unntaksregelen. Når inntekten til foreldrene er fastsatt etter skjønn, skal bidragsfastsettelsen følge prinsippene i kostnadsmodellen om forholdsmessig fordeling av underholdskostnaden, bidragsevnevurdering, samværsfradrag mv.

Det samme gjelder dersom en forelder er uten inntekt, eller inntekten er vesentlig lavere enn det vedkommende ut fra utdanning og evner burde kunne oppnå, uten at det gis en rimelig grunn til dette.

Dette er ikke en straffbar handling og ikke direkte omsorgssvikt, så å saksøke for dette vil ikke ha noe for seg, men man kan be NAV skjønnsfastsette inntekten, slik at man får betalt riktig bidrag.

Med vennlig hilsen, advokat Cathrine Rieber-Mohn

Del denne artikkelen: