Forkjøpsrett på eiendom?

Publisert: 31.03.2023

Situasjonen: Vi er to husstandar som eig ein del grunn (jord, skog) og bygningar/kaianlegg saman. Vi eig 50 % kvar. No har ein kjøpar meldt seg for kjøp av eit kaianlegg. Spørsmål:

1. Kan den eine parten selje utan å konsultere den andre parten?

2. Viss så er tilfelle: Har den parten som ikkje er aktiv seljar, forkjøpsrett til eigedomen?

Svar:

Sameieloven regulerer rettigheter og plikter for sameiere, men loven kan fravikes ved avtale. Derfor er det viktig å se hva som er avtalt mellom sameierne ved opprettelsen av sameiet og eventuelle senere avtaler som regulerer sameieforholdet, fordi avtalen vil gjelde foran sameieloven hvis det er konflikt mellom avtalen og sameielovens bestemmelser.

Hvis avtalen ikke sier noe om sameiernes mulighet til å selge sin del, vil det være sameielovens bestemmelser som gjelder. Avtalen kan også ha bestemmelser om forkjøpsrett, som sameierne må forholde seg til selv om avtalen er annerledes enn sameielovens bestemmelser.

En sameier har full rett til å selge sin del av et sameie, i henhold til sameieloven § 10. Ved salg vil øvrige sameiere ha forkjøpsrett etter sameieloven § 11. Dette gjelder ikke hvis det er eiendommer som er sameiere, og ikke personer. Dette er tilfellet hvor Liksomveien 3 og Liksomveien 4 eier en felles oppkjørsel i fellesskap med 50% hver. Eierskapet av oppkjørselen følger tomtene (Liksomveien 3 og 4), og ikke personene som eier tomtene. Når det er eiendommen som er sameieren, kan ikke sameiedelen selges uten eiendommen, se sameieloven § 10 annet ledd. I eksempelet ville det bety at eieren av Liksomveien 3 kan ikke selge sin del av fellesoppkjøreselen uten at Liksomveien 3 også blir solgt.

Du må derfor avklare om det finnes en sameieavtale, og om dine spørsmål er regulert av denne avtalen. Du må også avklare om sameiet følger eierskapet av spesifikke tomter, eller om sameiet er knyttet til deg som person. Følger det tomter, vil det kunne begrense mulighetene for salg av sameiedelen.

Del denne artikkelen: