Forkjøpsrett

Innhold

Forkjøpsrett på tomannsbolig?

14. sep 2023 · spørsmål

Jeg eier ideell halvpart av en tomannsbolig. Det foreligger seksjoneringsvedtak fra kommunen, men dette er ikke tinglyst ennå (i påvente av oppmåling av tilleggsdel i grunn).

1. Er boligen fortsatt å anse som useksjonert sameie inntil tinglysing?

2. Eier av andre halvpart ønsker å selge sin del. Har jeg forkjøpsrett?

3. Er hen pliktig til å informere meg før boligen legges ut for salg?

4. Må hen også ha godkjenning fra meg for å selge? Spørsmålene gjelder ev. salg før tinglyst seksjonering.

Les mer

Kan forkjøpsrett overføres til AS?

12. mai 2023 · spørsmål

Jeg skal selge en eiendom som har tinglyst forkjøpsrett fra februar 2006 med tekst "Eier av G/Bnr har forkjøpsrett ved salg av hele eiendommen G/Bnr." Mitt spørsmål er: Kan forkjøpsretten gå i arv? Opprinnelig eier i 2006 har "gitt" eiendommen til sine barn, som igjen har opprettet et AS. Har det nye AS selskapet samme forkjøpsrett (blir forkjøpsretten videreført)?

Les mer

Kan kona selge bilen ved separasjon?

05. mai 2023 · spørsmål

Vi kjøpte en bil med felles lån. Kona har hatt ansvaret for å betale lånet. Hun disponerte. Jeg betalte inn til hennes konto, for å dekke utgiftene. Vi er separert. Hun mener hun eier bilen, og vil bytte den inn i en ny bil. Jeg står oppført i gjeldsregisteret som eier. Kan hun uten videre bytte den inn i ny bil uten mitt samtykke? Lånet er underskrevet av begge.

Les mer

Forkjøpsrett på eiendom?

31. mar 2023 · spørsmål

Situasjonen: Vi er to husstandar som eig ein del grunn (jord, skog) og bygningar/kaianlegg saman. Vi eig 50 % kvar. No har ein kjøpar meldt seg for kjøp av eit kaianlegg. Spørsmål:

1. Kan den eine parten selje utan å konsultere den andre parten?

2. Viss så er tilfelle: Har den parten som ikkje er aktiv seljar, forkjøpsrett til eigedomen?

Les mer

Hvor lenge varer forkjøpsrett på skogseiendom?

11. jan 2023 · spørsmål

Eit skøyte frå 1953 på eit skogstykke på 400 dekar, uten hus. Hefte på tinglyst skøyte: Ved sal har hovedbruket forkjøpsrett for kr 5000,- Spørsmål: Det vert sagt at denne forkjøpsretten går ut etter/vert oppheva etter 25 år, stemmer det? Det vert også sagt at det er konsesjon på eigedommen. Spørsmål: Er det konsesjon på denne eigedommen? Kan eigedommen delast opp slik at kvar arving får sin del? Kan ein på den måten unnga konsesjon?

Les mer

Kan man arve forkjøpsrett?

05. nov 2021 · spørsmål

I desember 1974 fremkommer det av grunnboken at det er forkjøpsrett for søsken til min onkel, altså en av de er min mamma. Gården skal nå selges og mamma er enda i livet, har hun forkjøpsrett? Eller opphører den etter eks 25 år? Kan en forkjøpsrett arves, eller videreføres slik at jeg får denne forkjøpsretten (om ingen andre ønsker å benytte seg av den) ? En av søsknene til min onkel er død og han har en datter, går da forkjøpsretten videre til henne?

Les mer

Mor hevder det eldste barnet skal ha forkjøpsrett på bolig

06. sep 2021 · spørsmål

Min mor skal skrive testamente. Hun sier at hun vil ha en rettferdig fordeling mellom min bror og meg. Hun har en privatbolig som vi begge er interessert i å kjøpe. Hun sier at i henhold til norsk lov er det den eldste som har forkjøpsrett og at hun derfor vil skrive dette i testamentet. Jeg mener dette er feil, men skulle gjerne fått det bekreftet.

Les mer