Kan arbeidsgiver pålegge ansatte å skaffe seg pass for å identifisere seg?

Publisert: 11.06.2024

Kan arbeidsgiver pålegge ansatte å skaffe seg pass for å identifisere seg? Har vært ansatt i mange år og dette kommer i forbindelse med helseplattformen.

Svar:

Det finnes alternativer til pass som legitimasjon, f.eks. id-kort, førerkort eller bekreftelse fra Folkeregisteret. Hva arbeidsgiver kan kreve, vil avhenge av arbeidssituasjonen og hvorledes en har legitimert seg tidligere. Ansatte kan også ha ulik nasjonalitet. Det er krav til legitimasjon ved utførelse av ulike arbeidsoppgaver og en plikter i utgangspunktet å legitimere seg på en måte som arbeidsgiver finner betryggende, særlig hensyntatt at en i hjemmesykepleien får adgang til privatpersoners hjem og ansvar for pasientenes helsesituasjon, herunder personopplysninger. Det må også være anledning for en arbeidsgiver å standardisere et legitimasjonskrav av hensyn til effektivitet, trygghet og likebehandling. Nå er det slik at det er kostnader forbundet med å anskaffe legitimasjon, som den ansatte i tilfelle pådrar seg. Det blir da et spørsmål om dette er en rimelig kostnad å påføre den ansatte. Dette kan være løst gjennom tariffavtale eller annen avtale mellom arbeidsgiver og ansattes organisasjon. Herunder kan det være ordninger med fri evt. med lønn for å anskaffe nødvendig legitimasjon. Her kan praksis være ulik fra arbeidsgiver til arbeidsgiver. I utgangspunktet er det den ansattes egen plikt/forpliktelse til enhver tid å legitimere seg overfor sin arbeidsgiver. Og har en ikke slik legitimasjon, må den skaffes for egen regning. Legitimasjonen vil også tjene private formål, da en trenger legitimasjon for ulike private formål, herunder pass for utenlandsreiser. Jeg vil anta at krav om pass som legitimasjon ikke er et urimelig krav selv om det innebærer en kostnad for den ansatte. Hvis den ansatte motsetter seg å legitimere seg slik arbeidsgiver krever, kan det innebære at arbeidsgiver har saklig grunn for å gå til en endringsoppsigelse hensyntatt behovet for slik legitimasjon, evt. til en oppsigelse da en ikke kan utføre sitt arbeide uten tilstrekkelig legitimasjon. Dette vil avhenge av det konkrete arbeidsforholdet og en konkret skjønnsmessig vurdering i det enkelte ansettelsesforhold og hvilket ansvar som påligger arbeidsgiver for den ansattes utførelse av arbeidet. Avslutningsvis vil jeg bemerke at det anses som normalt og arbeidsgivere krever normalt legitimering enten ved pass eller id-kort for utstedelse av autorisasjonskort for helsearbeidere. Det vil være avgjørende for å kunne anse at arbeidsgiver kan fremme et slikt krav som den ansatte er forpliktet til å oppfylle.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: