Kan gifte bo på hver sin adresse?

Publisert: 14.02.2024

Kan gifte bo på hver sin adresse?

Svar:

Hovedregelen er at ektefeller skal ha samme folkeregistrerte adresse, med mindre man er separert eller skilt.

Folkeregisterloven § 5-2:
"En person som har felles hjem med ektefelle eller barn, registreres med bosted der ektefelle eller barn er bosatt.

Departementet kan gi forskrift til utfylling og gjennomføring av denne paragraf."

Fra folkeregisterforskriften:
§ 5-2-1.Ektefeller og barn
"Ektefellers felles hjem er den bolig hvor ektefellene til sammen tar sin overveiende døgnhvile.

En person som har opprettet felles hjem med sine barn, regnes som bosatt der barna tar sin overveiende døgnhvile, med mindre barna flytter ut av det felles hjem. Som barn forstås egne barn og fosterbarn som i løpet av året ikke er blitt myndige.

Felles hjem regnes som oppløst når den ene har flyttet ut og besøk i det tidligere felles hjem normalt ikke forekommer oftere enn hver tredje måned.

Felles hjem med barn kan kreves oppløst av den som flytter ut når vedkommende tar den overveiende døgnhvile i løpet av enhver tolvmånedersperiode i annen bolig enn det tidligere felles hjem. Dersom det i tillegg foreligger felles hjem med ektefelle, anses også dette oppløst.

Registermyndigheten kan dispensere fra bestemmelsene i første og annet ledd når en person er innvalgt til kommunestyre eller fylkesting og familien flytter til annen kommune eller annet fylke."

§ 5-3-2.Familiependlere
"En pendler regnes som bosatt der ektefelle eller barn er registrert bosatt dersom denne bolig er felles etter § 5-2-1 første og annet ledd. En pendler som forsørger og bor sammen med søsken, regnes som bosatt i deres felles hjem. Felles hjem med ektefelle går foran felles hjem med andre.

Pendler ektepar mellom flere felles boliger, regnes de som bosatt i den ene av boligene etter følgende rangorden:
a. den bolig som de har felles med barn,
b. den bolig som er selvstendig etter kriteriene i § 5-3-4,
c. den bolig hvor ektefellene til sammen har sin overveiende døgnhvile.
Ektefeller som tar til å pendle mellom flere felles boliger, kan uansett reglene i litra b og c kreve å beholde sin bostedsregistrering dersom vilkårene i § 5-3-3 femte ledd er oppfylt for begge ektefellene."

Med vennlig hilsen, advokat Katharina Vig Lunde

Del denne artikkelen: