Gjeldsproblemer – ta tak i dine gjeldsproblemer

Hvis kreditorene ikke går med på en avtale, kan du søke namsmannen om en gjeldsordning.

Advokater som har erfaring med å hjelpe folk som har kommet i gjeldsproblemer, opplever at de fleste kreditorer er interessert i å forhandle om en betalingsordning, og åpne for konstruktive forslag som viser at du ønsker å gjøre opp for deg.

Privat avtale om betalingsordning ved gjeldsproblemer

Før du tar kontakt med kreditorene, er det viktig å sette opp et budsjett som gir full oversikt over dine inntekter og utgifter. Budsjettet bør dokumenteres med selvangivelse, lønnsslipper og regninger som viser hvor store forpliktelser du har. Et budsjett er både dokumentasjon for kreditorene og en hjelp i din egen vurdering av hvor mye du kan betale hver måned.

Hvis du har problemer med å sette opp et budsjett, kan du søke råd og hjelp hos sosialtjenesten i kommunene. Sosialtjenesteloven og gjeldsordningsloven pålegger kommunene å hjelpe innbyggere med gjeldsproblemer. Minimumskravet til kommunene er at de bistår med å sette opp et budsjett, gir råd om hvordan du kan tilpasse deg i en situasjon med gjeldsproblemer, og informerer deg om dine rettigheter.

I tillegg gir en del banker økonomisk rådgivning til sine kunder, og du kan også søke hjelp fra privatøkonomiske rådgivere eller en advokat. Mange kvier seg for å pådra seg kostnader til advokat når de allerede er i en vanskelig økonomisk situasjon. I første omgang kan du oppsøke Advokatvakten i din kommune og få hjelp til å vurdere din situasjon. Advokatvakten gir en halv time gratis rådgivning. Du bør også sjekke om hjemforsikringen din dekker rettshjelp ved betalingsproblemer. Les mer i artiklene Advokatvakten og Dine Forsikringer. Den offentlige ordningen med fri rettshjelp dekker normalt ikke juridisk bistand ved betalingsproblemer.

Ved midlertidige og ikke for omfattende økonomiske problemer er det i de fleste tilfeller mulig å forhandle frem en betalingsutsettelse på lånet, spesielt hvis kreditorene har pant i bolig eller andre verdier. Hvis betalingsproblemene er omfattende og varige og involverer flere kreditorer, er det viktig å være oppmerksom på at alle kreditorer skal behandles likt, med mindre de har ulik prioritet. Banker og andre kredittinstitusjoner med førsteprioritets pant i bolig eller annen eiendom, samt skattemyndighetene, står først i rekken av kreditorer.

Gjeldsordning uten rettens hjelp

Hvis du har mulighet til å skaffe midler til delvis dekning av kreditorenes krav, er det ofte mulig å komme frem til en privat avtale om en endelig gjeldsordning/akkord med kreditorene. Eksempler på slike midler kan være forskudd på arv, private lån eller andre midler kreditorene ellers ikke får tilgang til.

Hvis kreditorene ser at de har små muligheter til å få dekket alle sine krav, og at det kan ta tid å inndrive kravene, kan det være mulig å få en avtale om å gjøre opp gjelden ved å betale et engangsbeløp. Dette betyr i praksis at kreditorene går med på akkord, det vil si en delvis sletting av gjelden mot betaling av et kontantbeløp.

Gjeldsforhandling ved hjelp av namsmannen

Hvis du ikke lykkes med å komme frem til en privat avtale med dine kreditorer, gir gjeldsordningsloven deg mulighet til å søke namsmannen om en gjeldsordning. Søknad om en gjeldsordning via namsmannen forutsetter at du først har forsøkt å komme frem til en privat avtale med kreditorene dine. Namsmannen gir råd om hvordan du søker, og bistand til å fylle ut søknadsskjemaet. Forsøk på å løse problemene først på egen hånd, gjelder fra 1. juli 2014 bare i saker som egner seg for dette.

Både privatpersoner og næringsdrivende som ikke klarer sine økonomiske forpliktelser, kan søke om gjeldsordning, uavhengig av hva som er årsaken til problemene. Loven krever at en gjeldsordning ikke virker urimelig eller urettferdig. En gjeldsordning via namsmannen omfatter all gjeld, også skattegjeld og annen gjeld til offentlige myndigheter. Bidragsgjeld til bidragsfogden omfattes likevel som hovedregel ikke. Denne gjeldsposten er rentefri og må normalt bæres utenom ordningen.

Namsmannen behandler søknaden din, og hvis lovens krav til en gjeldsordning er oppfylt, åpnes det gjeldsforhandlinger enten av namsmannen eller tingretten. Når forhandlingene starter, får du i første omgang fire måneders betalingsutsettelse for å forhandle med kreditorene om en frivillig ordning. Innholdet i en slik ordning er opp til partene. De fleste kommer frem til en frivillig ordning.

Låneopptak i gjeldsforhandlingsperioden må fra 1. juli 2014 ha samtykke fra namsmannen. Tidligere var det et krav om kreditorsamtykke.

Tvungen gjeldsordning ved gjeldsproblemer

Hvis du ikke kommer frem til en frivillig ordning, kan du be domstolen fastsette en tvungen ordning. En slik ordning binder både deg selv og kreditorene i den perioden ordningen varer. Som en hovedregel varer en gjeldsordning i fem år. I to år etter dette kan blant annet arv og gevinster inndras til fordel for kreditorene. Gjeldsordningsloven stiller en rekke krav til en slik tvungen ordning.

Hvis du eier en bolig av rimelig standard, får du normalt beholde denne. Men du må akseptere en nøktern levestandard i de årene gjeldsordningen varer. Dette betyr blant annet at du må selge andre eiendeler enn en bolig av rimelig standard, men du får beholde vanlig innbo og løsøre. Har du bil, kan du bare regne med å beholde denne hvis den har en nøktern standard og er helt nødvendig på grunn av arbeid, funksjonshemming eller andre spesielle årsaker.

I utgangspunktet skal alle inntekter utover 85 prosent av gjeldende minstepensjon gå til å betale kreditorene under gjeldsordningsperioden. Dette utgangspunktet er veiledende, og retten foretar en skjønnsmessig vurdering av hvor mye du trenger til vanlig livsopphold. Du skal ha nok til å dekke mat, klær, transport, lege, helsestell, nødvendig husleie og nødvendige husholdningsartikler etter en nøktern standard, og får noe til ekstrautgifter i forbindelse med ferie, fritid og høytidsdager. Fra 1. juli 2014 er det i forskrift 13. juni 2014 nr. 724 gitt satser vedrørende hvor mye som trengs til underhold av skyldneren og skyldnerens husstand.

Gjeld som er sikret med pant i bolig, og som ikke overstiger 110 prosent av boligens markedsverdi, skal i utgangspunktet betjenes. Men det er vanlig at du får avdragsutsettelse i den perioden du lever med en gjeldsordning. All gjeld som ikke er pantesikret i bolig, slettes ved utløpet av gjeldsordningsperioden, gitt en viktig forutsetning: At du overholder dine forpliktelser. Hvis du ikke betaler i tråd med den gjeldsordning retten har fastsatt, oppheves hele ordningen, og du risikerer utleggsforretning, tvangssalg og i verste fall konkurs. Du får normalt en gjeldsordning bare en gang i livet.

Utleggsforretning og tvangssalg ved gjeldsproblemer

Kreditorer som har pant i boligen din, eller har tatt pant i eiendeler gjennom utleggsforretning, kan kreve tvangssalg hvis du misligholder dine forpliktelser. I en del tilfeller kan du forhandle frem en avtale om frivillig salg, noe som ofte gir høyere pris og lavere omkostninger. Men du må regne med å betale renter frem til et frivillig salg er gjennomført.

Hvis du mener å ha velbegrunnede innsigelser mot tvangssalget, bør du kontakte advokat, eventuelt oppsøke Advokatvakten i din hjemkommune. Advokatvakten gir en halv time gratis rådgivning. En velbegrunnet innsigelse er for eksempel at kreditor har pant i en bolig din samboer eier halvparten av, eller at en utleggsforretning omfatter eiendeler som ikke er dine.

Du finner advokater med kompetanse på økonomi og gjeldsproblemer på «Finn advokat».

Del denne artikkelen: