Nabokonflikt – vag nabolov skaper nabokonflikter

Oppdatert: 02.03.2023 Emner: ,
Taukamp mellom to parter

Lovverket gir få konkrete svar på hva naboer må tåle av hverandre. Fordi loven er generell, avgjøres hver enkelt sak etter en konkret vurdering.

Forholdet mellom naboer reguleres av grannelova (naboloven). Spørsmål om gjerder reguleres av en egen lov, lov om grannegjerde. Advokater får ofte spørsmål om hvordan grannelova skal forstås, hva man må finne seg i fra naboen sin og når man for eksempel kan kreve at trær hugges eller gjerder flyttes. Fordi loven ikke gir detaljerte regler, kan det være vanskelig å gi konkrete råd om hva du kan tillate deg på din egen eiendom, og hva du må tåle av naboene dine.

De aller fleste hjemforsikringer dekker kostnader til advokat hvis du havner i en tvist med naboen. Det er vanlig at forsikringen dekker både rettssak og andre tvisteløsninger, for eksempel advokatmekling.

Les mer:
Dine forsikringer kan dekke advokatutgifter

Advokatmekling

 

Skade eller ulempe i nabokonflikter

Den viktigste bestemmelsen i grannelova ligger i § 2, som gir generelle retningslinjer for hva som er tillatt. Ingen har lov til å utsette sine naboer for noe som er til urimelig eller unødig skade, ulempe eller fare. Det store problemet i nabokonflikter er å avgjøre hva som er en urimelig skade eller ulempe. Hva som er «urimelig», er et spørsmål om skjønn. I en slik vurdering vil det blant annet bli lagt vekt på forholdene slik de var da du flyttet inn i området. Om noe er «urimelig» har med andre ord også sammenheng med hva du må kunne forvente ut fra lokale forhold. Tilsynelatende like saker kan dermed få ulikt utfall i rettsapparatet.

Kan kreve erstatning i nabokonflikter

Hvis du har vært utsatt for unødig eller urimelig skade eller ulempe, utover det du normalt må tåle i et naboforhold, kan du ha krav på erstatning eller oppretting av skaden. Det kan for eksempel bety at naboen må reparere eller redusere en skade på eiendommen din, stanse en aktivitet som plager deg eller gi deg erstatning for et økonomisk tap. Husk at det alltid er viktig å kunne dokumentere de tapene du har hatt.

Generelt er det enklest å få erstatning hvis eiendommen din har fått synlige skader. Hvis du for eksempel har fått sprekker eller setningsskader i boligen din på grunn av naboens sprengningsarbeider, er det normalt ikke spesielt vanskelig å få erstatning. Hvis en utbygging på nabotomten har redusert utsikten eller tatt kveldsolen fra din eiendom, er det adskillig vanskeligere å få erstatning.

Du er beskyttet av grannelova uansett om du eier eller leier en bolig, og du trenger ikke bo vegg i vegg for å kalles nabo.

Eiendommer som grenser til hverandre, er klart naboeiendommer, men også eiendommer som ligger lengre fra hverandre kan betraktes som naboeiendommer. Grannelova beskytter ikke bare eiere av eiendommer. Også panthavere kommer inn under loven.

Mekling i nabokonflikter

En del nabokonflikter havner i retten hvert år, og en del løses i minnelighet. Mange konflikter blir også liggende uløste, blant annet fordi de ikke er store nok til å forsvare utgiftene til en rettssak. For å unngå at uløste konflikter forsurer et naboforhold, kan mekling være en god løsning. Husk også at mekling i mange tilfeller kan være et raskere og dermed rimeligere alternativ enn rettssak.

Det er flere modeller for mekling. En modell er å benytte en advokat som mekler mellom naboer som ikke kommer til enighet.

En annen vei å gå er konfliktrådene; en gratis meklertjeneste som har som formål å løse tvister mellom private parter eller mellom individer og samfunnet. Det er 22 konfliktråd over hele landet, med meklere i hver kommune.

Du finner advokater med kompetanse på nabokonflikter på «Finn advokat».

Del denne artikkelen: