Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Thorvald Fredrik Grindstad

Grindstad Lydersen Advokatfirma AS

Jeg har bred forretningsjuridisk erfaring, som bl.a. omfatter utarbeidelse av kontrakter, selskapsstiftelser og omdannelser, tvister i kontraktsforhold, fast eiendoms rettsfohold og prosesser for domstolene. Jeg har også erfaring med offentligrettslige spørsmål, herunder skatter og avgifter, og prosesser på det området. Av andre sakstyper kan jeg nevne generasjonsskifter, erstatningssaker og skjønn.

Marte Reier

Advokatfirmaet Pedersen, Reier & Co. AS

Jeg har kompetanse innenfor tingsrett, dvs.odelsrett,konsesjonslovgivningen, landbruksrettslige spørsmål, mangler ved salg av bolig/fritidsbolig,
tomtefeste og husleieforhold - både hva gjelder leie til boligformål og leie til næringsformål. Arbeider også med selskapsrett, herunder stiftelse og registrering av aksjeselskaper. Har god erfaring hva gjelder kontraktsinngåelse mht. erverv og salg av fast eiendom - herunder næringseiendommer. Arbeider også med arv og familierett, herunder oppgjør av dødsboer.

Bård Ivar Koppang

Advokatfirmaet Selmer AS

Forretningsadvokat

Bevilling siden 1994

Spesialkompetanse innen M&A, selskapsrett, kontraktsrett, restruktureringer, omorganiseringer (fisjon og fusjon), egenkapitaltransaksjoner og transaksjoner (kjøp og salg av selskaper og virksomheter), fast eiendom med fokus på næringseiendom - herunder eiendomstransaksjoner.