Kan arbeidstaker på AAP selv øke stillingsprosenten?

Publisert: 15.03.2024

Når en ansatt har gått over til arbeidsavklaringspenger, og har vært sykemeldt i 40-50 % det siste året, kan vedkomne kreve å kunne øke arbeidsmengden sin til 60, 70 eller 80 %, ved å skrive timer? (opprinnelig stilling var på 100 %)

Svar:

Et ansettelsesforhold er basert på arbeidsavtalen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Ingen av partene kan endre denne avtalen ensidig uten samtykke fra den andre eller uten en rettslig avgjørelse. Ved å gå over på arbeidsavklaringspenger endres arbeidsforholdet til det som blir besluttet i forbindelse med håndteringen av den medisinske situasjonen for den ansatte. Deretter fortsetter en eventuell tilknytning mellom partene til det som blir besluttet. Det er viktig at dette følges opp avtalemessig mellom partene. Hvis ikke noe endres i arbeidsavtalen, så vil situasjonen for arbeidsavklaringspengene bli førende for avtaleforholdet. Dette medfører at arbeidsforholdet/ansettelsesforholdet må innrette seg etter de vedtak og beslutninger som fattes av NAV. Når det gjelder reversering av en arbeidsavklaringsperiode, så vil det medføre en endring i det avtaleforholdet mellom partene som ble etablert i forbindelse med innføringen av arbeidsavklaringen. Reverseringen må derfor være avtalt mellom partene. En ansatt kan ikke uten samtykke fra arbeidsgiver endre på sitt arbeidsforhold mht mengde. Det er en annen side av samme sak om den ansatte kan ha krav på å "fylle opp" sin stilling ved en reduksjon i arbeidsavklaringspengene. Men dette er situasjonsbetinget. Avtaleforholdet mellom partene er endret i og med arbeidsavklaringen, og dette må i tilfelle endres tilbake når den ansatte kan yte mer. Det er arbeidsgiver som har styringsretten, dvs. som kan pålegge eller tildele arbeidsoppgaver.

En arbeidstaker kan ikke selv i en slik situasjon påta seg eller utføre arbeide ved å utøve sin arbeidsaktivitet uten pålegg eller avtale med arbeidsgiver. Uten en klar arbeidsavtale og en klar instruks og avgrensning av arbeidsoppgavene, kan dette bli "flytende" i praksis. Det er derfor opp til begge parter å følge opp og håndtere en delvis arbeidsavklaring slik at det klart kan konstateres hvilket arbeide og hvilket omfang som er avtalt på ethvert tidspunkt. Om dette er på det rene og det ikke foreligger uklarheter, vil den ansatte ikke ha krav på å arbeide mer enn avtalt og vil derfor heller ikke ha krav på å få betalt for arbeidstid som ikke er avtalt. Når det er sagt, så vil det i en konfliktsituasjon bli avkrevet at arbeidsgiver har opptrådt klart og avgrensende hvor arbeidsgiver har blitt eller burde blitt oppmerksom på det pågående forholdet. Å gi en konkret tilbakemelding på spørsmålet i en konkret sak, er derfor avhengig av faktum og vanskelig å gi på et generelt grunnlag. Men det som kan sies generelt, er at den ansatte ikke på egenhand kan endre avtaleforholdet, dvs. den arbeidsmengden som er avtalt.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: