Tillatelse til ekteskap med utenlandsk homofil partner

Publisert: 14.11.2023

Hei! Jeg (norsk kvinne) har en partner (kvinne) som kommer fra et land med hvor homofili er ulovlig. Når man skal gifte seg men en utenlands statsborger må man få tillatelse fra landet de kommer fra, som jeg har skjønt (spesielt med land utenfor EU). Hva om man ikke kommer til å få det på bakgrunn av seksuell legning? Finnes det noen tilfeller hvor man ikke må ha dette?

Svar:

Det fremgår av ekteskapsloven § 7 bokstav h andre punktum at prøvingsmyndigheten kan gjøre unntak fra kravet om å legge frem dokumentasjon fra myndighetene i hjemlandet ved prøvingen av ekteskapsvilkårene «når særlige grunner taler for det".

Unntaksbestemmelsen er særlig tenkt brukt i tilfeller hvor det er umulig eller svært vanskelig å skaffe dokumentasjon. Dette kan blant annet kan være tilfellet for flyktninger og personer som er innvilget politisk asyl, og i de tilfeller hvor utlendingens hjemland ikke utsteder slik dokumentasjon. Det hun først og fremst skal fremlegge dokumentasjon på, er at hun ikke er gift eller registrert partner i sitt hjemland. Jeg kan ikke se at det etter norsk rett er noe krav om tillatelse fra myndighetene i hjemlandet.

Ekteskapshindringer på religiøst, politisk eller rasistisk grunnlag må uansett anses å stride mot vår "ordre public". Jeg vil derfor anta at dersom hjemlandet ikke fremlegger dokumentasjon på dette grunnlaget, eller fremsetter innvendinger mot ekteskapet på dette grunnlaget, så vil ikke det være en hindring for at hun kan inngå ekteskap i Norge.

Med vennlig hilsen, advokat Nina Oskarsson

Del denne artikkelen: