Advokat
Bevilling siden 2014

Postadresse:
v/Eikesdal Advokatfellesskap
Karmsundgata 72, 6 etg.
5529 HAUGESUND