Mobbing – du kan få erstatning etter mobbing på jobben

Arbeidsmiljøloven stiller krav til arbeidsmiljøet, og fastslår blant annet at arbeidet skal tilrettlegges slik at arbeidstakerens integritet og verdighet ivaretas. Ingen skal utettes for trakassering eller annen utilbørlig oppførsel. Arbeidstakere skal så langt der er mulig, beskyttes mot vold, trusler og andre psykiske belastninger.

Dersom mobbing på arbeidsplassen fører til økonomisk tap, kan arbeidstakeren ha krav på erstatning. Muligheten for å få erstatning gjelder uavhengig av om arbeidsgiveren kan bebreides. Arbeidsgiveren kan være erstatningsansvarelig for mobbing selv om mobbingen er utført av andre arbeidstakere i bedriften, og selv om arbeidsgiveren ikke kan bebreides for ikke å ha grepet inn. I tillegg vil arbeidsgiveren være ansvarlig hvis noen i ledelsen kan bebreides for mobbingen, eller for ikke å ha grepet inn.

Slikt erstatningsansvar omfatter bare økonomiske tap. Arbeidstakere som mobbes uten at det oppstår et økonomisk tap, har normalt ikke krav på erstatning. Ærekrenkende beskyldninger kan imidlertid gi grunnlag for erstatning for ikke-økomomisk tap.

Ny lov mot diskriminering i arbeidslivet

Vi har tre lover som regulerer diskriminering i arbeidslivet. Diskriminering på grunn av kjønn reguleres av likestillingsloven. Diskriminering på grunn av alder, funksjonshemming, seksuell orientering, medlemskap i fagforening og politisk syn, reguleres i arbeidsmiljølovenDiskrimineringsloven, som trådte i kraft 1. januar 2006, rammer forskjellsbehandling og trakassering blant annet på grunn av etnisitet, hudfarge, språk og religion.  

Innføringen av ny lov mot diskriminering gjør at arbeidstakere som utsettes for diskriminering fra arbeidsgiver, kan kreve erstatning også uten at det har oppstått økonomisk tap. Mot mobbing som også omfattes av diskrimineringforbudet, har ofrene fått et styrket vern.

Et viktig poeng med diskrimineringsloven er at den innfører en form for omvendt bevisbyrde. Dersom en arbeidssøker eller arbeidstaker kan sannsynliggjøre at han eller hun er blitt diskriminert, skal det legges til grunn at det har skjedd en diskriminering. Arbeidsgiver eller andre som blir beskyldt for å ha diskriminert, må i motsatt fall bevise at det ikke har skjedd brudd på lovens regler om diskriminering.

Vanlige teknikker ved mobbing

Advokater med erfaring fra arbeidsrett nevner flere eksempler på teknikker som blir brukt for å få arbeidstakere til å slutte frivillig. Dette er teknikker som kan karakteriseres som mobbing, og som kan være i strid med arbeidsmiljøloven og/eller diskrimineringsloven.

Eksempler kan være at arbeidstakeren ikke får arbeidsoppgaver, at arbeidsoppgavene vedkommende får ligger under vedkommendes kompetansenivå, eller at vedkommende utelukkes fra e-postlister og annen informasjon.

Arbeidstakere om utsettes for mobbing, bør i første omgang søke hjelp hos sin fagforening, tillitsvalgte, verneombudet, bedriftens HMS-utvalg eller Arbeidstilsynet. Hvis ikke dette fører frem, bør arbeidstakere som utsettes for mobbing søke råd hos advokat.

Du finner advokater med kompetanse på arbeidsrett på «Finn advokat».

Del denne artikkelen: