Arbeidsgiver tillater ikke fleksitid

Publisert: 14.12.2023

Jeg er ansatt i en bedrift som leier meg ut til en annen bedrift. For å få hverdagen med to små barn i barnehage til å gå opp har jeg søkt arbeidsgiver om å få fleksibel arbeidstid, en time på starten/slutten av dagen. Jeg mener dette ikke er til noen praktisk ulempe der jeg jobber. Arbeidsgiver er ikke enig, da de i kontraktsvilkårene med bedriften jeg er leid ut til har oppgitt en spesifikk arbeidstid. Vil AML 10-2 (3) måles opp mot et slikt vilkår, eller de faktiske praktiske konsekvensene?

Svar:

Lovforarbeidene: "Tredje ledd gir arbeidstaker rett til fleksibel arbeidstid dersom dette kan gjennomføres uten ulempe for virksomheten. Fleksibel arbeidstid innebærer en mulighet for arbeidstaker til å få arbeidstiden tilpasset sine behov. Det nærmere innholdet i «fleksibel arbeidstid» er ikke definert. Det vil være opp til arbeidsgiver og arbeidstaker i fellesskap å finne fram til løsninger som ivaretar arbeidstakers ønsker og behov, samtidig som de oppfyller kravet om «uten vesentlig ulempe» for virksomheten.
Den fleksible arbeidstiden kan for eksempel være en gjennomsnittsberegningsavtale som gjør det mulig for arbeidstaker å arbeide mer i deler av året for å ha mer fri i andre perioder. Fleksitid, det vil si at arbeidstaker innenfor visse rammer selv kan avgjøre når på dagen arbeidstiden skal legges, kan være et annet eksempel. Fleksitidssystemer kan inngå som en del av et gjennomsnittsberegningssystem slik at det er mulighet for arbeidstaker å kunne innarbeide ekstra arbeidstid som så kan avspaseres senere. Det kan også være innenfor den alminnelige arbeidstid, men med ordninger der arbeidstaker i større grad har mulighet for å bestemme hvilket tidspunkt vedkommende skal arbeide.
Hva som vil være en «vesentlig ulempe» for virksomheten må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Flere ulike fleksible arbeidstidssystemer kan utgjøre en ulempe slik at nye systemer må tilpasses de eksisterende for å kunne være akseptable for virksomheten. Er det etablert en kollektiv fleksibel arbeidstidsordning i virksomheten vil likevel arbeidstaker kunne ha rett til en individuelt tilpasset arbeidstidsordning dersom denne kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for virksomheten. Dersom det allerede er etablert en kollektiv fleksibel arbeidstidsordning kan imidlertid arbeidstakers behov for en individuell tilpasset arbeidstidsordning være redusert."
Dette er dine rettigheter. De gjelder uansett om du arbeider hos din arbeidsgiver eller er utleid. Det kan være at utleieforholdet medfører at det blir en vesentlig ulempe for arbeidsgiver, men det må en konkret vurdering til for å avgjøre dette.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: