Krav på overtidsbetaling?

Publisert: 23.08.2023

Jeg er lagersjef med avtale om ubetalt overtid. Seneste året har jeg hatt over 300 timer overtid og i tillegg gjør jeg mye jobbing kveldstid og helg. (ordinær arbeidstid 730-1530.) Jeg er alltid til stede på jobb grunnet fravær hos andre og for å sikre at de andre kommer hjem. Noe som er forventet av meg fra de over meg. Kan man virkelig kalle det for uavhengig stilling? Jeg er da aldri fri fra jobb og kan aldri være borte fra jobb. Bør ikke jeg overtidskompenseres?

Svar:

Det er to spørsmål som ditt innlegg reiser. Adgangen til overtidsarbeide og krav på betaling for overtidsarbeide. Uavhengig av om det er avtalt at du ikke har krav på overtidsbetaling eller at du må påta deg overtid som du regulerer selv, så må dette også være lovlig etter Arbeidsmiljøloven. Arbeidsmiljøloven bestemmer at en har krav på overtidsbetaling og at overtiden ikke må overskride et visst maksimum. Avtaler som bryter dette, er ulovlige og ugyldige. Det gjelder unntak (Aml§10-12) hvis du har en ledende eller særlig uavhengig stilling. Unntaket får ikke gyldighet og arbeidstakere er beskyttet mot uheldige fysiske eller psykiske belastninger likevel. Også andre unntak gjelder etter Aml§10-2, 1., 2. og 4. ledd. En uønsket arbeidssituasjon kan en ellers alltid komme seg ut av ved å si opp stillingen, eventuelt forhandle om endrete vilkår. Når dette er sagt, så er det kjent at arbeidsgivere bruker betegnelsen "ledende" eller "særlig uavhengig" på stillinger som ikke er dette, nettopp for å unndra seg pliktene etter arbeidsmiljøloven. Det er kun en faktisk vurdering og analyse av om en stilling er "ledende" eller "særlig uavhengig" som gjelder, uavhengig av hvorledes arbeidsgiver karakteriserer stillingen eller hva som er inntatt i arbeidsavtalen. Det stilles strenge krav ved en fortolkning av Arbeidsmiljølovens stillingskategorier. Ved tvil om betegnelsen er lovlig, vil tvilen ramme arbeidsgiver. Du kan derfor godt ha krav på både en begrenset overtid og overtidsbetaling, etter en nærmere analyse og vurdering av din stilling.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: