Overtidsbetaling

Innhold

Betalt overtid for pålagte møter med AAP

20. jun 2022 · spørsmål

Eg jobbar 80%, og har 20% arbeidsavklaring/sjukmeldt. Det er kveldsmøte o.l. i bedrifta. Har eg rett på overtidsbetalt når eg deltar på desse? Har til no ikkje ført opp ein time kveldsmøte på timelista eller meldekort, då eg ville mista AAP for å ha overstige 80%. Det er pålagde møter på ein time her og der. Det er blitt til mange etterkvart. Vanlegvis leverer vi overtidslistene no/kvar sjette månad.

Les mer

Ingen kompensasjon for arbeid utenfor arbeidstid

23. mai 2022 · spørsmål

Jeg jobber som avdelingsleder på en skole, og har en ordinær arbeidstidsavtale med arbeidstid klokken 8:00-15:30 og fleksitidsordning. Utenom arbeidstid har jeg ansvar for vikartelefon. Det vil si at jeg får telefoner med påfølgende arbeid utenom arbeidstid alle dager og kvelder. Dette blir ikke avlønnet/kompensert i dag og er en vanlig problemstilling i norsk skole. Hva er rimelig å tenke her? Hvordan bør slikt arbeid kompenseres?

Les mer

Har arbeidstaker krav på timer fra timebank?

06. mai 2022 · spørsmål

Vi har en arbeidstaker som hadde avtalt innarbeiding av timer, dvs. skulle jobbe en vakt som skulle gå i timebank for senere avspasering. 2-3 uker før denne vakten blir han sykmeldt. Har han da krav på disse timene til timebank?

Les mer

Betalt for møte utenfor arbeidstid?

28. mar 2022 · spørsmål

Jeg fikk innkalling til et møte pga. sykefravær. Arbeidstakers medvirkningsplikt sier at arbeidstaker må bidra til å utarbeide og gjennomføre oppfølgingsplan sammen med arbeidsgiver. Møte ble arrangert utenom min arbeidstid. Kan jeg regnes møte som arbeidstid? Arbeidsgiver nekter å betale for denne tiden.

Les mer

Får ikke utbetalt overtid

21. mar 2022 · spørsmål

Har jobbet på en bensinstasjon i snart 1 år, har arbeidskontrakt på en 100 % stilling som er 35 timer i uken, men siden oktober har jeg i snitt jobbet 42,5 timer i uken uten å få en krone ekstra. Da jeg spurte sjefen fikk jeg til svar at “du har ikke krav på overtid fordi det ikke er avtalt på forhånd, les arbeidsmiljøloven…”. Men i kontrakten min står det at alt arbeid over 150 timer vil være merarbeid eller overtid. Har meldt fra internt, men lite som skjer, er heller ikke fagorganisert.

Les mer

Får man betalt overtid ved sykemelding?

15. mar 2022 · spørsmål

Jobber som lærer. I timeplanen/arbeidsplanen er lagt inn en 3 dagers tur med overnatting med elever. På denne turen får vi overtidsbetalt for kvelds og nattarbeid etter fast avtale. Har man krav på å få overtidsbetalt hvis man blir syk rett før avreise, ettersom dette er avtalt arbeid/overtid?

Les mer

300 timer overtid på oppsigelsestidspunktet

28. feb 2022 · spørsmål

I arbeidsavtalen min står det at det vil være perioder med behov for å jobbe utover arbeidstid og at disse timene fortrinnsvis skal tas ut som avspasering. Vi har ingen timesystem. Vi skriver kun timer på kunder, som ikke utgjør total arbeidstid. Ved ærend i arbeidstid har timene vært krevd innarbeidet. Avspasering har virket som et fremmedord. Jeg jobber ut februar og lurer på om jeg har rett til å kreve noe for de ca. 300 timene jeg har ekstra? Hva er i så fall god nok dokumentasjon?

Les mer

Arbeidsgiver stryker overtid

31. aug 2021 · spørsmål

Jeg jobber i en 50 %-stilling. Under korona ble ikke denne prosenten «fylt opp» da det var lite jobb tilgjengelig. Jeg fikk uansett fastlønn og tillegg for vaktene jeg jobbet. I mars jobbet jeg 48 t overtid over 50 %. Alle disse overtidstimene ble strøket av arbeidsgiver uten beskjed eller spørsmål, da de mente disse timene «fylte opp» for de timene jeg ikke fikk jobbet i koronatiden. Fagforbundet har sendt krav om at det utbetales, noe arbeidsgiver ikke etterkommer. Hva kan jeg gjøre videre? Er det lov?

Les mer

Får ikke overtid eller pensjon

08. jun 2021 · spørsmål

Har jobbet flere år prosjektbasert i et firma. Tidvis jobber jeg langt over tillatte arbeidstimer. Dette har ikke blitt kompensert i form av overtid. Vi startet med en muntlig avtale. Men ennå ikke fått kontrakt. Enda jeg har maset. Har jobbet over 20 %, men i ligningen min er heller ikke pensjon innbetalt. Er det noe jeg har rett på av overtid eller pensjon, eller tar jeg feil?

Les mer

Overtidsbetaling etter endring i skift

19. mai 2021 · spørsmål

Jobber vanligvis fra 8 til 16 i ukedager, men skal i noen uker fremover gå 12 timers nattskift 4 dager i uken. Ingen tariffavtale. Hvilke lønnstillegg / overtidsbetaling har jeg krav på? Hvor lenge i forveien må arbeidsgiveren varsle endring i arbeidstid fra dag til natt eller natt til dag? På hvor kort varsel kan arbeidsgiveren kreve av meg å gå tilbake til vanlig arbeidstid mens det egentlig vart avtalt å jobbe nattskift eller man akkurat går nattskift?

Les mer