Overtidsbetaling

Innhold

Arbeidsgiver slettet fleksitid uten advarsel

23. aug 2023 · spørsmål

Vi har fleksitid. I januar slettet arbeidsgiver all fleksitid over et visst antall timer. Dette ble gjort uten å å gi beskjed, vi hadde ikke anledning til å ta ut fleksitid - fikk knapt tatt ut ferien. Har arbeidsgiver lov å slette disse timene i et sånt tilfelle? I tillegg ble vi bedt om å jobbe ekstra, men det måtte settes på fleksitid. Har bedt om utbetaling med 50 % overtidstillegg, men det aksepterer ikke arbeidsgiver.

Les mer

Krav på overtidsbetaling?

23. aug 2023 · spørsmål

Jeg er lagersjef med avtale om ubetalt overtid. Seneste året har jeg hatt over 300 timer overtid og i tillegg gjør jeg mye jobbing kveldstid og helg. (ordinær arbeidstid 730-1530.) Jeg er alltid til stede på jobb grunnet fravær hos andre og for å sikre at de andre kommer hjem. Noe som er forventet av meg fra de over meg. Kan man virkelig kalle det for uavhengig stilling? Jeg er da aldri fri fra jobb og kan aldri være borte fra jobb. Bør ikke jeg overtidskompenseres?

Les mer

Overtidstillegg ved avspasering

23. jun 2023 · spørsmål

Må all overtid må avspaseres uten overtidstillegg? Jeg er kundekonsulent uten lederansvar. I kontrakten er arbeidstiden fra 09.00 - 17.00 og registreres etter den nødvendige tilstedeværelse som forventes, med fleksibilitet for arbeidstakeren. Gjennomsnittlig arbeidstid per uke er 37,5 time. Det forutsettes at arbeidstakeren, som følge av stillingen utviser fleksibilitet med hensyn til arbeidstiden. Det vises for øvrig til Arbeidsmiljøloven § 41, 1. ledd A

Les mer

Sjefen vil stryke plusstid

09. mai 2023 · spørsmål

Jeg har sagt opp min stilling og har 193 timer plusstid som jeg vil ta som fri. Arbeidsgiver nekter og vil stryke disse pga jeg skulle tatt dem innen 12 mnd. Bedriften har ikke en ordning for stryke periodevis og leder har aldri informert meg om dette tidligere. Har de lov å bare stryke plusstida mi og hva kan jeg gjøre nå?

Les mer

Trekke fra pause når man beregner overtid?

02. mai 2023 · spørsmål

Skal man trekke fra den vanlige lunsjpausen som varer en halvtime når man beregner merarbeid og overtid? Jeg har nettopp startet i nytt firma der dette diskuteres. Altinn har et eksempel på sine sider med en utregning for 8 timers dag + 1 time merarbeid og 3 timer overtid, men ser ikke ut til å trekke fra noe pausetid. I arbeidskontrakten min står det at den ukentlige arbeidstid i snitt ikke skal overstige 37,5 time, så pausene skal vel ikke regnes som arbeidstid. Hva er riktig?

Les mer

Utbetaling av lønn for ekstra arbeidstimer

16. mar 2023 · spørsmål

Ved fastlønn og uspesifisert timeantall på papiret. Kan en da be om etterbetaling hvis en jobber mye? Forresten jeg har 70 timer i uken, på fastlønn.

Les mer

Barnevernet betaler for lite lønn til tilsynsfører

10. mar 2023 · spørsmål

Jeg er tilsynsfører for Barnevernet. Vi har skrevet kontrakt om at tidsbruk er inntil 7 timer som inkluderer: Gjennomføring, rapportskriving og kjøretur tur/retur. Godtgjøring for oppdraget er 300,- pr time. Så hendte det at Barnevernet hadde behov for at jeg skulle reise tur/retur med tilsyn som varte i til sammen 21 timer, helg. Etterpå sa de at jeg bare fikk betalt 2500,- fordi det var deres satser for helgejobbing. Har jeg noen rettigheter her?

Les mer

Uenighet om overtidsbetaling

10. mar 2023 · spørsmål

Jeg jobber 100 % i en bedrift, og er i dialog ang føring av overtidssats på arbeid. Jeg har ført 100 % overtid, for ett utkall på jobb, som er etter kl 21 på kvelden. Her mener arbeidsplassen, at jeg må jobbe 5t 50 % før jeg kan føre 100 %. Jeg jobber normalt 08:00 til 16:00, men vi har noen ganger utkall på kveld/helg. Hva er det riktige her? Skal det føres 50 %, eller skal det føres 100 % ved utkall etter kl 21 på kvelden (jeg reiste på jobb ca 21:30 den kvelden, og jobbet til ca 01:00).

Les mer

Arbeidsgiver vil ikke betale for overtid

10. mar 2023 · spørsmål

Har jobbet 15 år på et trykkeri. Mars 2020 ble arbeidspresset høyt. Jeg var avdelingsleder, designer, styremedlem, tillitsvalgt, selger og kundebehandler. I 2020 jobbet jeg 3 mnd på 2-dag og natt. Og ble syk. Under sykemld jobbet jeg 120 t over, og da jeg fikk kontor ved kundeinngang sa jeg da opp. Da hadde jeg 215 overtidstimer til gode, uten de 120 under sykemld. Og han nekter meg disse. Fagforbundet har valgt å ikke ta saken videre, da det KAN gå utover meg. Men jeg sliter fortsatt grunnet dette. Råd?

Les mer

Jobbet overtid som sykemeldt

22. feb 2023 · spørsmål

Dersom man er sykemeldt 100 %, men velger i enighet med dagligleder å prøve å jobbe litt tilrettelagt i arbeidsgiverperioden og uheldigvis havner på overtid (ikke pålagt). Har man da krav på overtidsbetaling?

Les mer

Avspasere fleksitid i oppsigelsestiden

22. feb 2023 · spørsmål

Jeg er ansatt med særskilt avhengig stilling og har sagt opp. De siste tre ukene skal jeg å ta fri og ønsker da å benytte mine fleksitimer i tillegg til noen dager overskytende ferie fra i fjor. Jeg jobber mye og kan ikke redusere arbeidstiden frem til siste arbeidsdag da jeg har et ansvar ingen andre står klar til å ta over. Innen jeg slutter kommer til jeg derfor å ha totalt rundt 250-300 fleksitimer. Har jeg krav på å få ta fleksitimene som avspasering siste tiden?

Les mer

Mister overtidsbetaling som sykemeldt

09. feb 2023 · spørsmål

Var satt opp på et overtidsskift, men ble sykemeldt før jeg fikk jobbet det. Har jeg krav på overtidsbetaling for dette skiftet når jeg ikke jobbet det?

Les mer

For lite kveldstillegg

09. feb 2023 · spørsmål

Lurer på et spørsmål ang kveldsvakter og hva slags ordninger som er håndtert under loven. Jeg har nå kveldsvakt som fulltid, og jobber kun kveld. Jeg har noe tillegg, men det virker til å være mye mindre enn det som skal være krav på. Kveldstillegget er noe mellom 35-45 % av hele den totale 8-9 timers vakten, jeg får heller ikke noe avspaseringsdager. Er dette normalt? Har jeg krav på avspaseringsdager der jeg får fri?

Les mer

Kan arbeidsgiver tvinge deg til å komme på varetelling?

11. jan 2023 · spørsmål

Kan arbeidsgiver tvinge deg til å komme på varetelling når man er student i tillegg?

Les mer

Krav på utbetaling av ubrukt fleksitid?

21. des 2022 · spørsmål

Jeg er ansatt i en spesialisthelsetjenesten og har sagt opp min stilling i foretaket. Av ulike grunner er jeg sykemeldt i oppsigelsestiden. Jeg har en del timer på såkalt fleksitidbank, har jeg rett å få de utbetalt da jeg ikke får brukt de før jeg slutter?

Les mer

Arbeidsgiver mener ansatt ikke har krav på kveldstillegg

10. okt 2022 · spørsmål

Jeg er ansatt i full stilling som miljøterapeut i en kommune, er for tiden 40 % sykemeldt og jobber dermed 3 dager i uken. Normalt jobber jeg dagvakter 07:30 -15:00. I september har jeg jobbet to dager med forskjøvet arbeidstid, dvs fra kl.14:30 - 22:00 istedenfor dagvakt. Arbeidsgiver sier at jeg har ikke krav på kveldstillegg og kompensasjon for forskjøvet arbeidstid siden jeg er sykemeldt. Jeg har ikke jobbet flere timer eller overtid, kun jobbet kveldsvakt istedenfor dagvakt.

Les mer

Ikke fått nok overtidsbetalt

29. sep 2022 · spørsmål

Jag har en fråga angående periodsovertid, under sommaren jobbade jag och min syster i Norge och under den senaste lönen fick min syster periodovertid på 34 timmar medan jag endast fick 7 timmar. Vi har jobbat i princip samma timmar under den perioden där de skiljer sig på 5 timmar. När jag frågade min arbetsgivare angående detta så får jag inget svar.

Les mer

Krav på utbetalt overtid?

01. sep 2022 · spørsmål

Kona har i arbeidskontrakt: "Arbeidstid: Arbeidstaker har en lederstilling ihht aml § 10-12 (1) og er unntatt fra lovens bestemmelser om arbeidstid og overtidsgodtgjørelse (kap.10). Arbeidstid forventes 40 t/u. Arbeidstaker plikter å arbeide så mye som stilling krever, og må utvise fleksibilitet overfor de oppgaver som foreligger." Normal praksis at ansatte jobber mye i sesong og avspaserer dette. Kona skal si opp, og har 14 d. oppsigelsestid og har jobbet ca 550 t mertimer. Har hun krav på å få dette utbetalt?

Les mer

Betalt overtid for pålagte møter med AAP

20. jun 2022 · spørsmål

Eg jobbar 80%, og har 20% arbeidsavklaring/sjukmeldt. Det er kveldsmøte o.l. i bedrifta. Har eg rett på overtidsbetalt når eg deltar på desse? Har til no ikkje ført opp ein time kveldsmøte på timelista eller meldekort, då eg ville mista AAP for å ha overstige 80%. Det er pålagde møter på ein time her og der. Det er blitt til mange etterkvart. Vanlegvis leverer vi overtidslistene no/kvar sjette månad.

Les mer

Ingen kompensasjon for arbeid utenfor arbeidstid

23. mai 2022 · spørsmål

Jeg jobber som avdelingsleder på en skole, og har en ordinær arbeidstidsavtale med arbeidstid klokken 8:00-15:30 og fleksitidsordning. Utenom arbeidstid har jeg ansvar for vikartelefon. Det vil si at jeg får telefoner med påfølgende arbeid utenom arbeidstid alle dager og kvelder. Dette blir ikke avlønnet/kompensert i dag og er en vanlig problemstilling i norsk skole. Hva er rimelig å tenke her? Hvordan bør slikt arbeid kompenseres?

Les mer