Angrerett – forbrukere har angrerett ved netthandel

Angrerett er noe annet enn en avbestillingsrett. Forbrukerkjøpsloven § 41 har regler om avbestillingsrett. En avbestilling må skje før varen er levert til forbrukeren, og forbrukeren kan her måtte betale erstatning til selger.

Hva omfatter loven om angrerett?

Angrerettloven gjelder ved salg av varer og tjenester utenom den næringsdrivendes faste forretningslokaler, og/eller der kjøper og selger ikke er tilstede samtidig. Eksempler er kjøp på internett, postordre og telefon, gatesalg, dørsalg, salg i messer etc. Det sentrale er at kommunikasjonen skjer uten at partene er til stede samtidig.

Du behøver ikke å begrunne hvorfor du angrer, og ønsker å benytte angreretten.

Unntak i angrerettloven

Det er i § 2 flere unntak fra loven. Dette gjelder for eksempel:

  • Kjøp av pakkereiser, som omfattes av pakkereiseloven.
  • Kjøp av såkalte timeshareleiligheter, ferieklubbavtaler etc. – som omfattes av tidspartloven.
  • Avtaler om salg eller oppføring av fast eiendom og avtaler som gjelder rettigheter i fast eiendom, med unntak av utleie, utenfor angrerettloven.
  • Avtaler om salg av varer og andre tjenester når den samlede kontraktssummen er 300 kroner eller mindre.

Ved visse avtaler om varer og tjenester er det heller ikke angrerett, se angrerettloven § 22. Det er fordi angrerett kan være uegnet ut fra arten av varen eller tjenesten. Eksempler på dette er:

  • Varer som er fremstilt etter forbrukerens spesifikasjoner, eller er klart personlige.
  • Forseglede varer som ikke er egnet for retur av helsevernmessige eller hygeniske årsaker, og hvor forseglingen er brutt etter levering.
  • Tilfeller der tjenesteavtalen innebærer at den næringsdrivende må sette til side kapasitet, som kan være vanskelig å fylle dersom avtalen frafalles, for eksempel bestilt selskapslokale til mange personer.
  • Levering av varer som forringes eller raskt går ut på dato, for eksempel ferske matvarer eller avskårne blomster.
  • Avtaler om varer eller tjenester som er inngått ved offentlig auksjon.
  • Avtaler som inngås ved bruk av salgsautomater eller automatiserte forretningslokaler. Eksempler på dette er kjøp av billetter, automatisk bilvask og parkering.

Selgers opplysningsplikt om angrerett til kunden

Det er viktig å være oppmerksom på at angrerettloven pålegger den næringsdrivende en omfattende opplysningsplikt før avtale inngås. Loven har også en rekke vilkår som må fremgå av avtalen. Det er ikke adgang til å avtale vilkår som begrenser forbrukerens rettigheter etter loven. Det er utarbeidet et angreskjema som er felles for varer og tjenester som ikke er finansielle tjenester. I tillegg er det innført et opplysningsskjema som skal sikre at den næringsdrivende gir opplysninger om angrerett til forbrukeren.

14 dagers angrefrist

Angrefristen er i utgangspunktet 14 dager fra forbrukeren får varen i fysisk besittelse. Dersom den næringsdrivende ikke har gitt forbrukeren opplysninger om at det foreligger angrerett og standardisert skjema for bruk av angrerett, utløper angrefristen 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige angrefristen. Det samme gjelder hvis det ikke er opplyst om vilkårene, tidsfristene og fremgangsmåten for å bruke angreretten. Dersom forbrukeren imidlertid mottar disse opplysningene senere, utløper angrefristen 14 dager etter den dagen forbrukeren mottok opplysningene.

Gjennomføring av angreretten

Ved bruk av angreretten bortfaller partenes forpliktelser til å oppfylle avtalen. Den næringsdrivende skal tilbakeføre alle betalinger som er mottatt fra forbrukeren. Forbrukeren skal sende varene tilbake eller overlevere dem til den næringsdrivende. Forbrukeren skal bare betale de direkte omkostningene ved å returnere varene. Den næringsdrivende skal likevel dekke disse kostnadene hvis denne har påtatt seg å betale disse eller ikke har opplyst forbrukeren om at forbrukeren skal betale returkostnadene.

Den næringsdrivende kan kreve at forbrukeren erstatter verdireduksjon som følge av forbrukerens håndtering av varene, som ikke er nødvendig for å fastslå varenes art, egenskaper og funksjon. Dette forutsetter at forbrukeren har mottatt de nødvendige opplysninger om angrerett. Dersom det dreier seg om en tjeneste, skal forbrukeren betale et beløp som står i forhold til det som er levert frem til det tidspunkt forbrukeren gir melding om bruk av angreretten.

Avtalt angrerett

Ved en del forbrukerkjøp gir selve kjøpekontrakten forbrukeren en returrett. Dette gjelder også ved butikksalg. I slike tilfeller dreier det seg om en avtalt angrerett, som normalt går lengre enn det som følger av angrerettloven. Et eksempel er at forbrukeren får varen med seg på prøve mot å deponere kjøpesummen. Et annet eksempel er næringsdrivende som ved fjernsalg garanterer «full returrett og pengene tilbake» hvis forbrukeren ombestemmer seg innen en gitt frist, for eksempel 30 dager.

Tvist om angrerett

Dersom det oppstår tvist om angreretten mellom den næringsdrivende og forbrukeren, kan forbrukeren bringe saken inn for Forbrukerrådet. Forbrukeren må imidlertid først prøve å løse saken selv ved å sende en skriftlig klage til den næringsdrivende. Klageskjema finnes på Forbrukerrådet sine nettsider. Her finnes også en veileder til angrerettloven.

Du finner advokater med kompetanse på angrerett på «Finn advokat».

Del denne artikkelen: