Forsikringsoppgjør – vanskelige forsikringsoppgjør etter brann

Forsikringsselskapene har egne eksperter som både utreder brannårsaken og vurderer omfanget av skadene, herunder hva det vil koste å bygge opp igjen eller renovere en bolig etter en brann. Slike vurderinger vil alltid ha et visst innslag av skjønn, og dermed er det rom for diskusjon.

Forsikringstakere som er ikke er enige i vurderingene fra forsikringsselskapets eksperter, har full anledning til å engasjere egne sakkyndige. Problemet for mange forsikringstakere er dels kostnadene ved en alternativ vurdering, og dels at et forsikringsselskap og deres erfarne eksperter vil kunne være en krevende motpart i en eventuell tvist.

Hvem har bevisbyrden i forsikringsoppgjør?

Etter en brann er det i utgangspunktet forsikringstakeren som må bevise eller sannsynliggjøre at en brann har forårsaket skade, og at han eller hun har krav på erstatning fra sitt forsikringsselskap. Skadene kan dokumenteres blant annet ved hjelp av bilder, befaring på skadestedet og vitneutsagn.

Etter at en forsikringstaker har fremmet et krav om erstatning, vil forsikringsselskapene i mange tilfelle be sine egne eksperter vurdere både årsaken til brannen og omfanget av skadene. Hvis forsikringsselskapet mener at brannen er fremkalt på grunn av forsett eller grov uaktsomhet hos forsikringstakeren, er det selskapet som må bevise eller sannsynliggjøre denne påstanden.

Skjønnsmessige vurderinger i forsikringsoppgjør

Forsett innebærer at forsikringstakeren har fremkalt brannen «med vilje», i praksis startet brannen selv. Grov uaktsomhet kan forklares som klart avvik fra forsvarlig opptreden.

I en del tilfeller vil spørsmålet om en forsikringstaker har opptrådt uaktsomt, avgjøres av en skjønnsmessig vurdering. Det er blant annet ikke uvanlig at forsikringsselskapene mener at en forsikringstaker har opptrådt uaktsomt hvis brannforskriftene ikke er oppfylt. Huseiere har selv ansvaret for å følge forskriftene. Men hvis en huseier for eksempel har engasjert en autorisert elektriker til å gjennomgå det elektriske anlegget, og elektrikeren overser en feil som senere forårsaker brann, vil huseieren ha svært gode argumenter for at feilen ikke skyldtes hans eller hennes uaktsomhet.
Les mer: Når kan forsikringsselskapet redusere erstatningen?

Rettens krav til bevis i forsikringsoppgjør

De fleste forsikringssaker løses utenfor rettsvesenet. Hvis tvisten havner i retten, vil beviskravene spille en avgjørende rolle. Beviskrav dreier seg om hvor stor grad av sannsynlighet som kreves for at en påstand ansees som bevist, for eksempel en påstand om at forsikringstakeren selv er skyld i en brannskade.

I straffesaker krever retten svært høy sannsynlighet for å idømme straff. I sivile saker er det som hovedregel tilstrekkelig med mer enn 50 prosent sannsynlighet. Men rettspraksis i forsikringssaker viser at det kreves en «betydelig sannsynlighetsovervekt» før retten legger til grunn at forsikringstakeren har startet en brann med vilje. I praksis betyr det at sannsynligheten må være adskillig større enn 50 prosent.

Rettens krav til bevis for en påstand om forsett er mindre strengt hvis forsikringstakeren ikke har bidratt til å avklare de faktiske forholdene ved en brann. Advokater med erfaring fra forsikringssaker forteller at domstolene også legger stor vekt på uttalelser fra sakkyndige og informasjon om forsikringstakerens situasjon.

Hvis et forsikringsselskap kan bevise at en brann er fremkalt ved forsett eller grov uaktsomhet, sier forsikringsavtaleloven at erstatningskravet kan reduseres eller falle bort i sin helhet.

Politianmeldelse i forsikringsoppgjør

Hvis et forsikringsselskap mener å ha bevis for at en brann er påsatt av forsikringstakeren, anmelder selskapet som regel saken til politiet parallelt med et avslag på erstatning. I slike saker gjelder straffelovens bestemmelser om forsikringsbedrageri.

Hvis politiet tar ut tiltale og saken ender i retten, er det fremdeles forsikringsselskapet som har bevisbyrden for at brannen er forsettlig fremkalt av forsikringstakeren. Tidligere fikk forsikringstakere som ble frifunnet i slike straffesaker, som regel likevel ikke utbetalt erstatning. Men på dette området er rettspraksis i ferd med å endre seg, og det er vanligere at forsikringstakere som blir frikjent, får utbetalt erstatning.

Advokatenes råd i forsikringsoppgjør

Advokater med erfaring fra forsikringssaker råder deg til å ta vare på skadede gjenstander og andre bevis inntil skadeoppgjøret er ferdig og erstatningen er utbetalt. Du bør ta bilder for dokumentasjon og skaffe navn og kontaktinformasjon på eventuelle vitner.

Hvis de forsikrede gjenstandene er brent opp, holder det at du lager en liste over hva du har mistet i brannen. Det er viktig at denne listen er så korrekt som mulig.

Hvis forsikringsselskapet nekter å utbetale erstatning etter en brann, bør du kontakte en advokat med erfaring fra forsikringssaker. Advokaten vil både kunne sjekke om forsikringene dine dekker juridisk bistand, og gi deg råd om hvordan du skal håndtere saken overfor forsikringsselskapet.

Du finner advokater med kompetanse på forsikringsoppgjør på «Finn advokat».

Del denne artikkelen: