Erstatning – kan forsikringsselskapet redusere erstatningen?

Oppdatert: 22.05.2017 Emner: , , ,

I de fleste skadeoppgjør vil forsikringsselskapene rutinemessig vurdere eller undersøke om forsikringstakeren har vært uaktsom. Før et forsikringsselskap kan redusere eller avslå en erstatningsutbetaling, må selskapet bevise eller sannsynliggjøre at forsikringstakeren har forårsaket skaden ved å opptre uforsvarlig eller uforstandig.

Grov og simpel uaktsomhet

Loven skiller mellom simpel (vanlig) og grov uaktsomhet, avhengig av hvor uforsvarlig forsikringstakeren har opptrådt. For å regnes som grovt uaktsom må en handling avvike markert fra forsvarlig opptreden, og det må være grunnlag for å bebreide forsikringstakeren. Simpel (vanlig) uaktsomhet er i praksis ulike former for slurv og ubetenksomhet.

Dreier det seg om simpel uaktsomhet, skal forsikringsselskapet som hovedregel utbetale full erstatning. Dreier det seg derimot om grov uaktsomhet, vil erstatningen i mange tilfeller bli redusert eller ikke utbetalt i det hele tatt.

Det er vanskelig å si noe generelt om hvor grensen går mellom simpel og grov uaktsomhet. Vurderingen er basert på skjønn i hvert enkelt tilfelle.

Erstatning krever uforutsette hendelser

For å få utbetalt erstatning må du ha vært utsatt for en skade som enten skyldes en plutselig og uforutsett ytre påvirkning, eller en ekstraordinær påkjenning. Det oppstår ofte tvister om hva som skal regnes som en uforutsett ytre påvirkning. Vurderingen er basert på skjønn i hvert enkelt tilfelle, og en rekke momenter spiller inn.

Et eksempel på en slik skjønnsmessig vurdering er en forsikringstaker som arbeidet med å skifte vinduer på en båt. Han snublet i knust glass, og i det han snublet falt mobiltelefonen hans ut av en veske han hadde i beltet og ned i vannet. I denne saken avslo forsikringsselskapet dekning under henvisning til at skaden ikke skyldtes «en plutselig og uforutsett ytre begivenhet fremkalt av andre enn forsikringstakeren selv».

Saken ble senere klaget inn til Forsikringsklagenemnda. Her mente flertallet at det at han snublet i glass, var en plutselig ytre omstendighet, og at forsikringstakeren av den grunn måtte ha krav på erstatning, ettersom snublingen var årsaken til at mobiltelefonen falt i vannet. Tilsvarende er det stor sannsynlighet for å få medhold hvis man sklir på en issvull.

Endringer i praksis ved reduksjon av erstatning

Båteksempelet representerer en ny praksis. I tidligere saker har Forsikringsklagenemnda ofte lagt avgjørende vekt på forsikringstakerens egne handlinger når det ikke har foreligget andre omstendigheter i saken. Nyere praksis signaliserer at forsikringsselskapene bare kan avslå eller redusere erstatningen dersom det enten foreligger uaktsom overtredelse av en sikkerhetsforskrift, eller forsikringstakeren har opptrådt grovt uaktsomt.

Hvis forsikringstakeren var beruset da skaden skjedde, regnes han eller hun ofte som grovt uaktsom, og risikerer redusert eller ingen erstatning. Men det er ingen automatikk i denne vurderingen. Det må være en klar årsakssammenheng mellom inntaket av alkohol og skaden eller ulykken.

Les mer: Gratis behandling i Finansklagenemnda.

Du finner advokater med kompetanse på forsikringer og erstatning på «Finn advokat».

Del denne artikkelen: