Ønsker innsyn i rapport om arbeidsmiljø

Publisert: 19.04.2022

Jeg jobber for offentlig arbeidsgiver, fylkeskommunen. Det blitt gjennomført en arbeidsmiljøundersøkelse via bedriftshelsetjenester. Kan jeg kreve innsyn i rapporten? Jeg var med i undersøkelse. Resultat blitt bare diskutert mellom nærmeste leder og leder. Vi har fortsatt problemer i avdeling og vi ønsker å få vite om det blitt gitt noe anbefalinger i rapporten.

Svar:

I utgangspunktet har enhver rett til innsyn i personopplysninger som behandles om seg selv i en slik undersøkelse. Det følger av personopplysningsloven. Det vil si at du vil ha krav å få vite hvorledes opplysningene om deg behandles, og om hvilke opplysninger som er lagret om deg. Men det gir ikke den enkelte adgang til innsyn i en rapport som også omhandler andre.

Jeg vil anta at en slik undersøkelse ikke er iverksatt uten tilslutning fra de ansatte ellers deres fagorganisasjon. De tillitsvalgte må forutsettes å ha fått tilgang og anledning til å drøfte både rapporten og virkemidler basert på rapporten. Dette vil nok være satt som et vilkår for undersøkelsen. For øvrig hører slikt arbeide under arbeidsmiljøutvalget som skal opprettes i alle bedrifter med mer enn 50 ansatte. Dette gjelder også offentlige etater. Det er arbeidsmiljøutvalget som skal behandle resultatet av slike undersøkelser. Hvis dette ikke er tilfelle, vil det nok være et brudd på arbeidsmiljøloven. Reglene i kapittel 7, 8 og 9 i arbeidsmiljøloven, kan vurderes anvendt i en slik sammenheng. Når det gjelder den enkelte ansattes innsynsrett, så gjelder det ingen generelle regler om dette. For å treffe en konklusjon om hva som gjelder i ditt tilfelle, må det mer opplysninger til mht undersøkelsens tilblivelse, årsak og formål samt hva som er besluttet, vedtatt eller avtalt. I utgangspunktet skal slik informasjon være tilgjengelig for alle, men det kan gjelde taushetsplikt. Taushetsplikt kan vedtas av Departementet. Ønsker du innsyn, bør du forespørre om dette. Hvis innsyn nektes eller begrenses, må du be om å få oppgitt begrunnelsen. Deretter kan det ses nærmere på om det er anledning til et begrenset innsyn eller eventuelt om det er anledning til å gi avslag på en begjæring om innsyn.

Området reguleres også av offentlighetslovens. Organinterne undersøkelser, kan unntas fra offentliggjøring i medhold av offentlighetslovens § 14.
Det er altså ikke mulig å gi et enkelt svar på ditt spørsmål.

Hvis innsyn nektes, vil det alltid gjelde en klageadgang basert på det regelsettet som påberopes som grunnlag for å nekte innsyn.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: