Ved feil eller mangler ved varer eller tjenester kan du ha du krav på at selgeren omleverer, retter feil/mangel, gir prisavslag, gir erstatning, og/eller du kan kreve kjøpet hevet. Som forbruker kan du velge mellom å kreve at selgeren sørger for retting av mangelen eller leverer tilsvarende ting (omlevering). Dette gjelder ikke hvis gjennomføring av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader.

Hvis selgeren sørger for retting/omlevering kan du ikke kreve prisavslag eller heving. Slik retting skal skje uten kostnad for forbruker – og innen rimelig tid. Hvis du blir avskåret fra å bruke tingen i mer enn én uke, kan du kreve å få stilt ertatningsgjenstand til rådighet for selgers regning. Hvis varen ikke rettes eller omleveres, kan du kreve passende prisavslag eller heve avtalen, såfremt ikke mangelen er ubetydelig.

Klagefrist på to måneder

Du må klage innen rimelig tid. Etter forbrukerkjøpsloven har du minst to måneder fra du oppdaget mangelen. Men både du og selgeren vil som regel være tjent med raskest mulig reaksjon. Du kan klage selv om du er usikker på nøyaktig hvor feilen ligger og hvem som har ansvaret for den. En slik foreløpig klage må snarest mulig følges opp av en mer spesifisert klage.

Send en skriftlig klage

Hvis du klager muntlig i første omgang, er det viktig å følge opp med en skriftlig klage med en svarfrist for selger. Mange forbrukere som kun har klaget muntlig, har opplevd at selgeren benekter å ha mottatt klagen. Hvis selgeren ikke svarer innen den fristen du har satt, bør du sende den skriftlige klagen rekommandert. Klagen må alltid sendes innen rimelig tid, men i tillegg er det viktig å overholde lovens absolutte klagefrister.

Hovedregelen er at klagen må sendes senest to år etter at du overtok varen eller fikk tjenesten levert. Hvis en vare eller håndverkertjeneste er ment å holde vesentlig lenger enn to år, samt ved arbeid på fast eiendom, er fristen for å klage fem år etter at du fikk varen/tjenesten levert. For tjenester som ikke er omfattet av håndverkertjenesteloven, kan det være andre frister. Fristen på fem år for varekjøp gjelder som regel kapitalvarer som biler, hvitevarer, radio/TV og byggevarer. Høyesterett har fastslått at også mobiltelefoner har 5 års reklamasjonsfrist.

Huskeliste for en klagesak på vare eller tjeneste

Advokater med erfaring i å bistå forbrukere ved klager på varer eller tjenester, anbefaler å bruke følgende huskeliste til hjelp ved en klagesak:

  • Send klagen så fort som mulig, og gi selgeren en frist til å svare, for eksempel 14 dager.
  • Gi selgeren et varsel om hvordan du vil håndtere saken videre hvis han eller hun ikke svarer innen fristen. Informer om at passivitet fra selgers side vil føre til økte kostnader, for eksempel renter og utgifter til juridisk bistand.
  • Beskriv feilen eller mangelen, og presiser hva du holder selgeren ansvarlig for.
  • Tilby selgeren eller en sakkyndig å vurdere feilen eller mangelen.
  • Gi et overslag over mangelens verdi.
  • Hvis noe må repareres, må du få frem at selger må gi tilbakemelding innen fristens utløp hvis han ønsker å utbedre feilen eller mangelen. Du må reklamere før du selv kan reparere feilen.
  • Hvis selgeren ikke gir deg en ny vare, reparerer varen eller erstatter ditt tap, bør du kontakte Forbrukerrådet, advokat eller rettshjelper.
  • Engasjer en sakkyndig til å vurdere feilen eller mangelen hvis dette er nødvendig. Vær klar over det kan bli diskusjon om hvem som skal betale utgiftene til sakkyndig.

Hjemforsikringen dekker advokathjelp

Hvis varen eller tjenesten du har kjøpt ikke er spesielt kostbar, lønner det seg å håndtere saken selv. Forbrukerrådets hjemmeside gir deg gode råd om reklamasjons- og klagefrister og klagemuligheter.

Når du oppdager feil eller mangler på dyre kapitalvarer som bil og båt, eller opplever at håndverkstjenester ikke er utført etter avtalen, kan det være regningssvarende å rådføre seg med advokat. Har du forberedt deg godt, vil en time hos advokat ofte være tilstrekkelig og en god investering i en mer effektiv saksgang. I mange saker vil et brev fra en advokat sette fortgang i saken og bidra til en løsning.

De fleste vanlige hjemforsikringer inkluderer en rettshjelpsforsikring som i utgangspunktet dekker advokatutgifter i forbindelse med ulike tvister, også tvister som ikke er knyttet til boligen din. De fleste bil- og båtforsikringer dekker juridisk hjelp ved tvister. Diskusjoner om mangler og forsinkelser ved varekjøp er gjerne omfattet av rettshjelpsforsikringen.

Hvilke typer tvister de ulike forsikringene omfatter kan variere, og du bør sjekke hvilke tvister forsikringen dekker. De fleste forsikringer har en egenandel og en maksimal grense for hvor store rettshjelpsutgifter forsikringsselskapet betaler. Spør forsikringsselskapet dersom du er i tvil. Forsikringen dekker som regel utgifter til advokat, rettsgebyrer, sakkyndige og vitner i forbindelse med en tvist. Du får ikke dekket omkostninger du har hatt før du er havnet i en tvist. I de fleste tilfeller regnes en klagesak som en tvist når kravet ditt blir avvist av selger.

Les mer om hva dine forsikringer dekker

Du finner advokater med kompetanse på kjøp, salg leie på «Finn advokat».

Del denne artikkelen: