Overtidsbetaling

Innhold

Krav på utbetaling av ubrukt fleksitid?

21. des 2022 · spørsmål

Jeg er ansatt i en spesialisthelsetjenesten og har sagt opp min stilling i foretaket. Av ulike grunner er jeg sykemeldt i oppsigelsestiden. Jeg har en del timer på såkalt fleksitidbank, har jeg rett å få de utbetalt da jeg ikke får brukt de før jeg slutter?

Les mer

Arbeidsgiver mener ansatt ikke har krav på kveldstillegg

10. okt 2022 · spørsmål

Jeg er ansatt i full stilling som miljøterapeut i en kommune, er for tiden 40 % sykemeldt og jobber dermed 3 dager i uken. Normalt jobber jeg dagvakter 07:30 -15:00. I september har jeg jobbet to dager med forskjøvet arbeidstid, dvs fra kl.14:30 - 22:00 istedenfor dagvakt. Arbeidsgiver sier at jeg har ikke krav på kveldstillegg og kompensasjon for forskjøvet arbeidstid siden jeg er sykemeldt. Jeg har ikke jobbet flere timer eller overtid, kun jobbet kveldsvakt istedenfor dagvakt.

Les mer

Ikke fått nok overtidsbetalt

29. sep 2022 · spørsmål

Jag har en fråga angående periodsovertid, under sommaren jobbade jag och min syster i Norge och under den senaste lönen fick min syster periodovertid på 34 timmar medan jag endast fick 7 timmar. Vi har jobbat i princip samma timmar under den perioden där de skiljer sig på 5 timmar. När jag frågade min arbetsgivare angående detta så får jag inget svar.

Les mer

Krav på utbetalt overtid?

01. sep 2022 · spørsmål

Kona har i arbeidskontrakt: "Arbeidstid: Arbeidstaker har en lederstilling ihht aml § 10-12 (1) og er unntatt fra lovens bestemmelser om arbeidstid og overtidsgodtgjørelse (kap.10). Arbeidstid forventes 40 t/u. Arbeidstaker plikter å arbeide så mye som stilling krever, og må utvise fleksibilitet overfor de oppgaver som foreligger." Normal praksis at ansatte jobber mye i sesong og avspaserer dette. Kona skal si opp, og har 14 d. oppsigelsestid og har jobbet ca 550 t mertimer. Har hun krav på å få dette utbetalt?

Les mer

Betalt overtid for pålagte møter med AAP

20. jun 2022 · spørsmål

Eg jobbar 80%, og har 20% arbeidsavklaring/sjukmeldt. Det er kveldsmøte o.l. i bedrifta. Har eg rett på overtidsbetalt når eg deltar på desse? Har til no ikkje ført opp ein time kveldsmøte på timelista eller meldekort, då eg ville mista AAP for å ha overstige 80%. Det er pålagde møter på ein time her og der. Det er blitt til mange etterkvart. Vanlegvis leverer vi overtidslistene no/kvar sjette månad.

Les mer

Ingen kompensasjon for arbeid utenfor arbeidstid

23. mai 2022 · spørsmål

Jeg jobber som avdelingsleder på en skole, og har en ordinær arbeidstidsavtale med arbeidstid klokken 8:00-15:30 og fleksitidsordning. Utenom arbeidstid har jeg ansvar for vikartelefon. Det vil si at jeg får telefoner med påfølgende arbeid utenom arbeidstid alle dager og kvelder. Dette blir ikke avlønnet/kompensert i dag og er en vanlig problemstilling i norsk skole. Hva er rimelig å tenke her? Hvordan bør slikt arbeid kompenseres?

Les mer

Har arbeidstaker krav på timer fra timebank?

06. mai 2022 · spørsmål

Vi har en arbeidstaker som hadde avtalt innarbeiding av timer, dvs. skulle jobbe en vakt som skulle gå i timebank for senere avspasering. 2-3 uker før denne vakten blir han sykmeldt. Har han da krav på disse timene til timebank?

Les mer

Betalt for møte utenfor arbeidstid?

28. mar 2022 · spørsmål

Jeg fikk innkalling til et møte pga. sykefravær. Arbeidstakers medvirkningsplikt sier at arbeidstaker må bidra til å utarbeide og gjennomføre oppfølgingsplan sammen med arbeidsgiver. Møte ble arrangert utenom min arbeidstid. Kan jeg regnes møte som arbeidstid? Arbeidsgiver nekter å betale for denne tiden.

Les mer

Får ikke utbetalt overtid

21. mar 2022 · spørsmål

Har jobbet på en bensinstasjon i snart 1 år, har arbeidskontrakt på en 100 % stilling som er 35 timer i uken, men siden oktober har jeg i snitt jobbet 42,5 timer i uken uten å få en krone ekstra. Da jeg spurte sjefen fikk jeg til svar at “du har ikke krav på overtid fordi det ikke er avtalt på forhånd, les arbeidsmiljøloven…”. Men i kontrakten min står det at alt arbeid over 150 timer vil være merarbeid eller overtid. Har meldt fra internt, men lite som skjer, er heller ikke fagorganisert.

Les mer

Får man betalt overtid ved sykemelding?

15. mar 2022 · spørsmål

Jobber som lærer. I timeplanen/arbeidsplanen er lagt inn en 3 dagers tur med overnatting med elever. På denne turen får vi overtidsbetalt for kvelds og nattarbeid etter fast avtale. Har man krav på å få overtidsbetalt hvis man blir syk rett før avreise, ettersom dette er avtalt arbeid/overtid?

Les mer

300 timer overtid på oppsigelsestidspunktet

28. feb 2022 · spørsmål

I arbeidsavtalen min står det at det vil være perioder med behov for å jobbe utover arbeidstid og at disse timene fortrinnsvis skal tas ut som avspasering. Vi har ingen timesystem. Vi skriver kun timer på kunder, som ikke utgjør total arbeidstid. Ved ærend i arbeidstid har timene vært krevd innarbeidet. Avspasering har virket som et fremmedord. Jeg jobber ut februar og lurer på om jeg har rett til å kreve noe for de ca. 300 timene jeg har ekstra? Hva er i så fall god nok dokumentasjon?

Les mer