Jobb

Her finner du artikler og spørsmål om arbeidsavtale, arbeidsmiljø, ferie, lønn, oppsigelse og flere andre jobbrelaterte emner.
Her finner du artikler og spørsmål om arbeidsavtale, arbeidsmiljø, ferie, lønn, oppsigelse og flere andre jobbrelaterte emner.

Innhold

Kan aksjonær kreve at jeg signerer gjeldsbrev?

14. jan 2022 · spørsmål

I 2019 var jeg ansatt i et selskap som gikk konkurs under pandemien. Selskapet hadde svak likviditet og tidvis problemer med utbetaling av lønn, varekjøp på kreditt et cetera. I noen tilfeller bidro jeg med private utlegg i størrelsesorden Kr. 30 000,-, som forskuddsbetaling av råvarer. I en lang periode ble jeg ikke lønnet. Dette ble til slutt ordnet ved at ene aksjonær utbetalte meg direkte fra sin konto til meg som "forskudd på lønn". Kan han kreve at jeg signerer gjeldsbrev?

Les mer

Arkivering og innsyn i referat fra dialogmøte

12. jan 2022 · spørsmål

Etter dialogmøte med NAV, min arbeidsgiver og min lege ble det skrevet et referat av NAV-veileder. I det referatet er det beskrevet detaljert min sykdom, samt navnet på mitt behandlingssted. Dette referatet ble arkivert i min personalmappe på min arbeidsplass. Det er flere enn min nærmeste leder som har tilgang til min personalmappe. Dette gjelder blant annet ansatte på dokumentkontoret og i HR-avdeling. Jeg synes det er problematisk at disse opplysningene ligger såpass åpent. Er dette lovlig?

Emne:
Les mer

Rettigheter som tilkallingsvikar

12. jan 2022 · spørsmål

Jeg har stilling som tilkallingsvikar ved et bookingkontor i restaurantbransjen. Jeg er satt opp på planlagte vakter i januar, men har nå fått beskjed om at det ikke er behov allikevel på grunn av at mange av restaurantene er stengte
og vaktene er fjernet. Har ikke jeg krav på å jobbe det som er satt opp, eventuelt bli permittert med krav på lønn i lønnsperioden som arbeidsgiver er ansvarlig for?

Les mer

Redd for å varsle om farlige hendelser på jobb

11. jan 2022 · spørsmål

Sanksjoner ved varsling om kritikkverdige og potensielt livstruende hendelser på jobb. Leder og tillitsvalgt er venner. Hvor kan jeg henvende meg? Jeg er ganske redd.

Les mer

Arbeidsgiver har ikke nok jobb til å fylle stilling

06. jan 2022 · spørsmål

Jeg har en kontrakt på 37,5 timer per uke. Min arbeidsgiver sendte meg 3 beskjeder i løpet av desember at han ikke har jobb for meg. Det betyr at selv om jeg var tilgjengelig for å utføre jobb, var jeg hjemme. I tillegg brukte jeg privat bil i arbeidstiden å reise mellom kontoret og ulike prosjekter. Jeg fikk ikke heller penger fra arbeidsgiver på manglende arbeidsdager og bruk av privat bil i arbeidstiden. Jeg sendte en epost til sjefen med betalingskrav, ble det gjort riktig?

Les mer

Krav på bonus fram til sykemelding?

05. jan 2022 · spørsmål

Jeg ble 100% sykemeldt i september. Legen (og jeg) ønsket at jeg skulle prøve å jobbe litt hver dag. Dette gjorde jeg også fram til ny daglig leder startet en ukes tid etter at jeg ble sykemeldt. Jeg fikk arbeidsnekt. Ny daglig leder skulle overta min kontorplass, og ivareta alle mine oppgaver uten å ha konferert med meg. Bonus for siste halvår ble utbetalt i desember, men jeg fikk ikke. Har jeg krav på bonus fram til jeg ble sykemeldt og kan jeg be om innsyn i hvem andre som har fått utbetalt bonus? Grunnen er at jeg hørte at andre som har fått bonus utbetalt.

Emne:
Les mer

Må ledelsen opprette en ny stilling i butikk?

05. jan 2022 · spørsmål

Jeg fikk e-post fra ledelsen i tidlig desember, om at vi skulle tenke over følgende: «Kunne du fortsatt tenke deg å fortsette på reiselaget? Hvis ikke, kunne en butikkjobb på **% stilling være et alternativ for reiselaget?» Jeg ønsket å få butikkjobb istedenfor, på grunn av alt for mye reise. Nå får jeg beskjed om at de ikke har ledige stillinger i butikk. Har jeg rett på å få stilling i butikk som jeg ønsker utfra hvordan ledelsen formulerte mailen? Må de lage en ny stilling i butikk?

Emne:
Les mer

Kan arbeidstakere med like arbeidsoppgaver lønnes ulikt?

05. jan 2022 · spørsmål

Jeg startet i samme jobb samtidig med to andre. Vi har tilsvarende lik studiebakgrunn og ansiennitet. Vi har også like arbeidsoppgaver og ansvar. Oppdaget nå at de tjener mer enn meg, men vi følger tariff. Hvordan er dette mulig?

Les mer

Endringer i pakkereiseloven

03. aug 2018 · artikkel

Loven gjennomfører EUs pakkereisedirektiv – 2015/2302/EU, og pakkereiseloven 1995 opphevet. Kort om den nye loven Loven gjelder «pakkereise» (§ 6) og «sammensatt reisearrangement» (§ 7), noe som betyr at loven omfatter mer enn 1995-loven. Det er blant annet økte krav til næringsdrivendes opplysningsplikt. En av konsekvensene er at kostnader det ikke er opplyst om knyttet […]
Les mer

Oppsigelse – økte krav fra arbeidsgiver medfører oppsigelse

21. aug 2015 · artikkel

Mangelfulle arbeidsutførelse kan gi grunnlag for oppsigelse. Den ansattes arbeidsutførelse skal vurderes opp mot de kravene som gjelder for den aktuelle stillingen. Arbeidsprestasjonen må imidlertid ligge betydelig under det som arbeidsgiver bør kunne forvente, uten at det kan oppstilles noe krav om at arbeidsprestasjonen skal være vesentlig mangelfull, før oppsigelse kan anvendes. Det er arbeidsgiveren […]
Les mer

Oppsigelse – Tøft arbeidsliv og oppsigelser skaper tvister

19. aug 2015 · artikkel

Arbeidsmiljøloven sier at en arbeidstaker eller en gruppe av arbeidstakere bare kan sies opp hvis oppsigelsene er saklig begrunnet i virksomhetens, arbeidsgiverens eller arbeidstakerens forhold. Mange av tvistene i arbeidslivet gjelder spørsmål om en oppsigelse er saklig begrunnet. Når en oppsigelse begrunnes i forhold på arbeidstakerens side, kan årsaken for eksempel være at arbeidstakeren har vært beruset på […]
Les mer

Oppsigelse- mange brudd på reglene for oppsigelse

13. aug 2015 · artikkel

Det første eksempelet er at arbeidsgiveren sender en oppsigelse uten å ha drøftet saken med arbeidstakeren på forhånd.  Når en domstol skal vurdere om en oppsigelse er saklig eller ikke, kan en uriktig saksbehandling være avgjørende. I denne sammenheng er det viktig å påpeke at det er arbeidsgiveren som har bevisbyrden for at det foreligger […]
Les mer

Mobbing – du kan få erstatning etter mobbing på jobben

13. aug 2015 · artikkel

Arbeidsmiljøloven stiller krav til arbeidsmiljøet, og fastslår blant annet at arbeidet skal tilrettlegges slik at arbeidstakerens integritet og verdighet ivaretas. Ingen skal utettes for trakassering eller annen utilbørlig oppførsel. Arbeidstakere skal så langt der er mulig, beskyttes mot vold, trusler og andre psykiske belastninger. Dersom mobbing på arbeidsplassen fører til økonomisk tap, kan arbeidstakeren ha krav […]
Les mer

Varsling – retten til å varsle om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen

13. aug 2015 · artikkel

Etter varslingsreglene kan det varsles om “kritikkverdige forhold” i virksomheten. Kritikkverdige forhold omfatter for det første straffbare forhold, samt mislighold av andre lovbestemte påbud eller forbud. Tilsvarende vil brudd på virksomhetens etiske retningslinjer og alminnelige etisk standarder med bred tilslutning i samfunnet anses for et kritikkverdig forhold. Varsling ved overtredelse av virksomhetens etiske retningslinjer forutsetter […]
Les mer

Nedbemanning – strenge krav ved nedbemanning

05. aug 2015 · artikkel

Det er arbeidsgiver som bestemmer hvordan en virksomhet skal organiseres og drives. Dersom arbeidsgiveren planlegger å gjennomføre en nedbemanning, stiller imidlertid arbeidsmiljøloven krav til blant annet saksbehandlingen, herunder krav om informasjon og drøfting. Generelle krav om informasjon og drøfting I henhold til bestemmelser i arbeidsmiljøloven om ivaretakelse av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, samt generelle regler […]
Les mer

Personskade – advokatens råd ved personskade

05. aug 2015 · artikkel

Det er strenge krav til bevis i erstatningssaker etter ulykker, og det er viktig å sikre bevis på selve ulykkesstedet, for eksempel etter en trafikkulykke. Advokatenes råd er å tilkalle politiet hvis dette er mulig. I tillegg bør du snakke med vitner, skaffe deres navn og telefonnummer, og ta bilder som kan brukes som dokumentasjon. […]
Les mer